Logo

Presentació

Presentació

El dia 2 de juliol de 2003 la Congregació per a l’Educació Catòlica aprovà que l’ISCREB pogués impartir els estudis de diplomatura en Ciències Religioses en la modalitat virtual.

Des del curs 2000-2001 l’ISCREB venia oferint, de forma experimental i amb un permís provisional, algunes assignatures per via telemàtica, amb trobades presencials, d’acord amb els criteris establerts per la Conferència Episcopal Espanyola en la LXXIX Assemblea Plenària (18-22 de novembre de 2002). A partir del curs 2002-2003 totes les assignatures s’imparteixen en català i castellà.

El 31 de gener de 2008 l’ISCREB va rebre l’autorització per impartir estudis de segon cicle en la modalitat virtual, amb la qual cosa a partir del curs 2008-09 començàrem a desplegar els estudis de llicenciatura en Ciències Religioses per internet. La refundació de l’ISCREB el 31 de maig de 2010 confirmà el permís d’impartir els estudis complets en Ciències Religioses en la modalitat virtual.
 
L’experiència d’aquests anys ens ha portat a aprofundir en aquest mètode d’ensenyament-aprenenetatge virtual. No es tracta de servir-nos d’Internet tan sols per a emprar-lo com a suport per a enviar uns materials o per a rebre uns comunicats, sinó que cal utilitzar tots els recursos que les noves tecnologies posen al nostre abast a fi de proporcionar una sòlida i completa formació teològica. Pensem en un centre virtual, amb unes aules que permetin no sols impartir uns coneixements sinó que també han de possibilitar una veritable interacció, de manera que el nivell de relació entre alumneprofessor, alumne-centre i alumne-companys es vegi més i més potenciat.
 
Per què ens decantem per un entorn virtual? Perquè es vol mirar d’aconseguir que l’estudiant experimenti, amb el suport tecnològic, la sensació de formar part d’una comunitat educativa, es trobi on es trobi. Una comunitat vertebrada entorn dels eixos bàsics de qualsevol campus universitari: la docència, la investigació i l’atenció personal.
 
És a dir, qualsevol alumne ha de poder tenir fàcil accés als professors de les diferents matèries, treballar amb equip amb els seus companys i consultar la documentació necessària. Això és possible gràcies a la informàtica i a les telecomunicacions. En aquest context, el rol del professor està passant de ser un orador de l’aula al d’un instructor i acompanyant de persones que s’impliquen en allò que estudien. Això afavoreix no tan sols l’adaptació del temari al ritme i a les possibilitats de cada persona, sinó que facilita la interacció entre els diferents estudiants i fa possible que el professor estigui més a prop de l’alumne/a.

L’ISCREB compta amb un campus virtual que permet donar resposta a les diferents necessitats tant d’alumnes com de professors. En diem mètode mixte perquè l’alumne també ha d’assistir cada semestre a unes reunions o trobades estrictament presencials. Amb elles es complementa la formació i s’afavoreix un contacte més personal entre alumnes i professors.

La nostra societat es troba immersa en una transformació en bona part protagonitzada pels canvis en el món de la informació i comunicació convertint-la així en una societat de la informació. Això implica el fet de transformar els nostres sistemes educatius per tal que estiguin en consonància amb el nou entorn. Ja el Concili Vaticà II ens exhortava a estar a l’aguait dels signes dels temps. Sentim la responsabilitat d’invertir temps i esforços en la formació a fi d’aprofitar tots els recursos que tenim a les nostres mans. Creiem que en cada moment concret som responsables d’incardinar el missatge cristià en les coordenades culturals del moment present i en l’inici d’aquest segle xxi aquest repte se’ns planteja amb més urgència.