Logo

Normativa sobre les Titulacions

Reconeixement civil i equivalència de les titulacions

(Reial Decret 1619/2011: BOE 276,de 16 de novembre de 2011, 117995-118001)


Les equivalències dels nostres títols amb els de l’Estat espanyol queden de la següent manera:

a) Caldrà acreditar 240 ECTS per obtenir el reconeixement a efectes civils del Grau. Això es podrà fer amb els 180 ECTS de Batxillerat més 60 ECTS cursats de les assignatures de la Llicenciatura.

b) Caldrà acreditar 60 ECTS de formació addicional, que es corresponen al nostre darrer curs de Llicenciatura, computant en conjunt un total de 300 ECTS per al reconeixement civil del Màster.


El Batxillerat en Ciències Religioses és una titulació eclesiàstica, sense reconeixement civil. És un dels requisits per obtenir la DECA de secundària.

Normativa del pla d’estudis de Diplomatura i Llicenciatura en Ciències Religioses anteriors al Pla Bolonya

Els títols de Diplomatura i Llicencitura en Ciències Religioses anteriors a Bolonya es van extingir al juny del 2015. Per tant l’Institut ja no tramita aquestes titulacions. 

Els alumnes que hagin cursat assignatures en aquests plans podran sol·licitar l’equiparació d’aquestes matèries a les noves titulacions de Bolonya.

Les titulacions de Diplomat/da i Llicenciat/da, anteriors a l'aplicació a Bolonya, són reconegudes a efectes civils (Reial Decret 3/1995: BOE 30, de 4 de febrer de 1995, 3605-3607).