Logo

Preguntes més freqüents

 

Com i què s’estudia a l’ISCREB

- Primer cicle: Batxillerat en Ciències Religioses (3 anys) Modaliat presencial i virtual
- Segon cicle: Llicenciatura en Ciències Religioses. (2 anys) Modaliat presencial i virtual. Especialitats:

a. Diàleg Interreligiós Ecumènic i Cultural (presencial)
b. Teologia Bíblica (presencial)
c. Identitat Cristiana i Diàleg (virtual

- Màster en Diàleg interreligiós, ecumènic i cultural (conveni amb URL)  Modaliat  presencial i virtual

- Cursos per a l’obtenció de la DECA. Capaciten mestres i professors per a la docència de la Religió a Educació Infantil, Primària i Educació Secundària (Modaliat  virtual).

Horari de la secretaria

De dilluns a divendres de 16:00 a 19:00 h.
Juliol: De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 h.

Estudis presencials, lloc i horaris ?

Els estudis de la modalitat presencial tenen lloc a la seu de l’ISCREB, a l’edifici del Seminari Conciliar de Barcelona, c. Diputació, 231 (enllaç mapa) L’horari dels estudis presencial és de dilluns a divendres de 18.30 a 21.00 hores.

Puc fer els estudis presencialment i virtualment?

Segons quins estudis trieu, els podreu cursar presencialment o virtualment o en ambdues modalitats, sempre complint els requisits que es demanen per a cada titulació.

Quins són els requisits d’accés, per l’alumne ordinari ?

Cal haver superat el Batxillerat LOGSE / LOE, Cicles Formatius de Grau Superior, COU, Formació Professional de Segon Grau o estudis equivalents. No és necessària la selectivitat. En cas de no tenir els requisits d’admissió s’haurà d’aprovar la Prova d’Accés per a més grans de 25 anys, més grans de 40 o més de 45 anys.

Puc estudiar des de qualsevol lloc del món ?

Els alumnes residents fora del territori espanyol i Andorrà (siguin o no estrangers) . Aquests alumnes s'han de matricular obligatòriament com a alumnes extraordinaris. Poden seguir el curs amb normalitat i amb les mateixes condicions que un alumne ordinari però no poden accedir a la titulació acadèmica oficial pel fet que aquesta, segons ordena la Conferència Episcopal Espanyola, només pot ser atorgada a residents o quasi residents en territori espanyol. El criteri de la Conferència Episcopal Espanyola és que els alumnes dels Instituts Superiors de Ciències Religioses amb seu a Espanya es restringeixen als que tinguin domicili o quasi domicili a aquest territori. Per aquest motiu convé deixar clar que els alumnes que no puguin complir aquests requisits, només podran cursar els estudis de Ciències Religioses com alumnes extraordinaris, la qual cosa significa que, en finalitzar els estudis, no obtindran una titulació oficial sinó un certificat que acreditarà les matèries cursades acompanyades de la qualificació corresponent.

 

Vull ser professor de religió, que he de cursar, la DECA de primària o de secundària ?

Els estudis de la DECA, capaciten per a impartir classes de religió a primària/infantil o ESO i Batxillerat.
(Aquesta és una qüestió reglada pel Departament d’Ensenyament que demana els requisits  segons la titulació dels professors.
Però també la CEE demana uns requisits per a la tramitació del títol DECA, segons sigui per primària/infantil o Secundària)


Per la DECA de primària/infantil, han de tenir el títol de: Magisteri (en qualsevol especialitat) o equivalent.
Han de cursar 24 ECTS:

ECTS Assignatures Semestre
6 La Bona notícia de Jesús (El missatge cristià) 1r
6 Buscar a Déu avui (Religió, cultura i valors) 1r
6 Viure segons l'Evangeli (L’església, els sagraments i la moral) 2n
6 Pedagogia i Didàctica de la Religió a Primària 2n

L’alumne sols podrà matricular-se de Viure segons l’Evangeli si abans ha aprovat La Bona noticia de Jesús.

Per la DECA de secundària, els requisits varien, si provenen dels estudis eclesiàstics o llicenciatura civil o GRAU.
En el primer cas, només han de cursar les tres assignatures pròpies de la DECA de secundària i l’assignatura de Psicologia de la Religió.
En el segon cas, hauran de cursar tot el Batxillerat en ciències Religioses, més les tres assignatures de la DECA de secundària.

Com fer la matrícula ?

Hi han dos períodes de matriculació, al setembre i al febrer de cada curs acadèmic.
Els alumnes de modaliat presencial podran fer la seva matriculació, en els períodes fixats, tant a través de la nostra web (aquí enllaç amb calendari) com a la secretaria de l’ISCREB, en horari, de dilluns a divendres, de 17:00 a 21:00 hores.
Els alumnes de modaliat virtual, només podran fer la matricula des del formulari de la nostra web.

Quin preu té la matrícula ?

L’import de la matrícula depèn de la titulació a la qual es matriculi l’estudiant i del número d’ECTS al qual es vol matricular. (enllaç a les taxes de la web) L’ISCREB ofereix diferents formes de pagament perquè la incorporació de l'estudiant a l’Institut sigui tan fàcil com sigui possible.

Documentació que he de portar al fer la matrícula com alumne nou

Si ja sóc alumne de l’Iscreb, i ja he portat documentació, cal que la torni a portar?

  • Fotocòpia del document d’identitat: DNI, NIE, passaport etc. (din-A4)
  • Fotocòpia i original del certificat corresponent als estudis requerits per a l’admissió en els centres superiors universitaris (no són vàlides les paperetes ni els llibres d’escolaritat).
  • Fotografia tamany carnet
  • Resguard d’ingrés bancari en el cas d’haver triat aquesta modalitat de pagament.

Els alumnes de la modaliat virtual han de fer examens?

No, els alumnes de virtual, no fan examens. Referent a l’avaluació, cal tenir en compte que el mètode de treball de l’ISCREB Virtual es basa en una avaluació continuada. Avaluació que es pot veure complementada amb un exercici de síntesi al final del semestre. El fet d’estar matriculat a l'ISCREB virtual suposa acceptar que l’assistència a totes les trobades presencials és obligatòria.

Trobades presencials?

Els alumnes de virtual han d’assistir obligatòriament a dues trobades presencials per semestre. Per tant, les trobades presencials són obligatòries. Es tracta de jornades en què els professors tenen l’ocasió de presentar les assignatures del curs als estudiants i parlar de tots els aspectes vinculats al seu funcionament, mètode de treball, sistema d’avaluació, etc. A més, les jornades presencials permeten treballar i aprofundir temes de caràcter transversal, crear espais de comunicació i fomentar el coneixement entre els membres de la comunitat de l’ISCREB virtual.

Si no puc venir a una trobada presencial què he de fer?

Sempre que no es pugui venir a una trobada presencial, s’ha de fer un correu a secretaria_virtual@iscreb.org. En aquest correu s’ha d’explicar el motiu pel qual no es pot assistir i adjuntar la justificació pertinent que ho corrobori.
A partir, d’aquí, la secretaria de l’ISCREB ja es posarà en contacte amb l'alumne per tal de comunicar-li si li queda justificada o no.
Es cas que li sigui justificada, li farem arribar un petit treball amb les indicacions del què ha de fer i el termini de presentació.
Un cop entregat i donat el vist i plau del treball per la Cap d’Estudis,. la seva jornada presencial li quedarà justificada i resolta.

Què passa sinó justifico la no assistència a una trobada presencial?

Les trobades presencials a les que no s’assisteix i no es justifiquin, quedaran pendents de recuperació. No es podrà tramitar la titulació amb trobades presencials pendents de recuperar.
Per recuperar aquestes trobades pendents, hi ha establert un espai específic dintre de les quatre jornades marcades al calendari de cada curs acadèmic. Per tant, s’ha d’assistir amb aquesta sessió de recuperació i fer la tasca que es demani.


Per a més informació: Poseu-vos en contacte amb la nostra secretaria, secretaria@iscreb.org o truqueu-nos al 93 454 19 63.
Si teniu preguntes específiques que no han estat cobertes en aquest document o si necessiteu ajuda addicional a l’hora de triar un programa d’estudi o de matricular-vos.