Logo

Màster Diàleg interreligiós, ecumènic i cultural

 

Màster Diàleg Interreligiós, Ecumènic i Cultural 2020-2022

 

Sessions informatives per videoconferència

Ponent: Dr. Xavier Marín
Dia i hora: Dilluns 7 de juny  de les 11.00 a les 12.00h.

Descarrega't el tríptic

Introducció

La complexitat creixent del nostre món depèn en bona part del fet que el grau de comunicació i d’intercanvi entre les cultures ha augmentat vertiginosament en els darrers decennis. El que fins fa pocs anys podíem considerar com a referents cultural relativament llunyans a la nostra realitat, avui constitueixen elements que intervenen d'una forma decisiva en la conformació de les nostres societats. En tot aquest procés, la categoria de diàleg és central per tal d’afavorir la trobada, l’intercanvi, el contrast, l’enriquiment, la recerca conjunta. Per això, quan ens proposem de reflexionar sobre la nostra realitat necessitem noves claus interpretatives.

Aquests nous signes del nostre temps ens han esperonat a preparar el Curs de Màster que ara presentem. El curs es proposa no només obrir una via de coneixement ordenat i acadèmicament rigorós a les religions de més influència en el món, sinó també reflexionar sobre les claus del diàleg interreligiós i intercultural. L’acostament a la comprensió de les tradicions religioses suposa també una oportunitat d’aprofundir  en la comprensió dels propis plantejaments en aquest àmbit de coneixement.

Programa

El màster consta d’un parell de mòduls obligatoris i un parell més d’optatius amb l’objectiu de flexibilitzar el currículum del màster. D’aquesta manera pretenem oferir un ventall més ampli d’assignatures que permetin als alumnes dissenyar un itinerari més adequat als propis interessos i expectatives així com poder elaborar el seu calendari acadèmic distribuint la càrrega acadèmica amb més marge i possibilitats de combinació. D’aquesta manera intentem aportar una major flexibilitat que afavoreixi la consecució dels 60 ECTS del màster a un major nombre d’alumnes possible.

Mòduls obligatoris (45 ECTS)

 

Religions, ecumenisme i cultura (25 ECTS)

Curs 2020-2021:

Assignatura ECTS Semestre Professor
Cristianisme 5 1r Dr. Jordi Corominas i Escudé + info
Esglésies orientals 5 1r Dr. Carles-Xavier Noriega + info
Buddhisme 5 1r Dr. Juan Manuel Cincunegui + info
Els fonaments de l’Islam 5 2n Dr. Josep Bellver i Martínez + info
Trets fonamentals de la cultura actual 5 2n Llic. Miquel Calsina i Buscà + info

Tesina (20 ECTS)

Assignatura ECTS Semestre Professor
Metodologia i tècniques per a l’elaboració de la tesina 5 1r Dr. Andreu Grau i Arau + info

Tesina (15 ECTS)

Mòduls optatius (15 ECTS):

Seminari sobre diàleg (5 ECTS)

1 seminari a escollir entre:

Assignatura ECTS Semestre Professor
Seminari: Diàleg: principis i exercici (es cursa l’any acadèmic 2021-22) 5 1r Dr. Jordi Corominas i Escudé + info
Seminari: Instruments per al diàleg (es cursa l’any acadèmic 2020-21) 5 1r Dr. Joan Hernández i Serret + info

Mòdul complementari sobre la diversitat religiosa (10 ECTS)

2 assignatures a escollir entre (Curs 2020-2021):

Assignatura ECTS Semestre Professor
Religions africanes tradicionals i afroamericanes 5 2n Llic. Joan Gimeno i Prats + info
Espiritualitat, religió i postmodernitat 5 2n Llic. Núria Caum i Aregay + info
Daoisme, confucianisme 5 2n Dr. Manel Ollé + info
Història de l’ecumenisme i el diàleg intercultural i interreligiós a Amèrica Llatina* 5 2n Dr. Juan Sepúlveda + info

(Curs 2021-2022):

Assignatura ECTS Semestre Professor
Judaisme postbíblic 5 1r Dr. Joan Ramon Marín i Torner + info
Teologia de les Religions 5 1r Llic. Roser Solé i Besteiro + info
Teologia protestant dels segles XIX-XX 5 2n Llic. Samuel Fabra i Mestre + info
Art contemporani i espiritualitat 5 2n Dr. Diego Malquori + info
Espiritualitat dels Pobles Originaris a Amèrica Llatina* 5 2n Lic.Diego Irarrazaval + info

*Aquestes dues assignatures s’impartiran nomes em llengua castellana

Es pot optar per una fórmula combinada (presencial-virtual) a l’hora de matricular-se atès que part de les assignatures s’ofereixen presencialment o bé cursar tot el màster virtualment.

Els alumnes provinents de la Diplomatura/Batxillerat en Ciències Religioses hauran de cursar tres assignatures del mòdul complementari sobre la diversitat religiosa atès que no els cal cursar Cristianisme.

Objectius

- Explicitar la pertinença per a l’actual conjuntura cultural del coneixement i del reconeixement de les principals tradicions espirituals de la humanitat.

- Valorar l’especificitat de les aportacions de les diverses tradicions espirituals en l’àmbit d’estudi de les Ciències de la Religió: sagrat, divinitat, fe, creença, culte, moral... per tal de copsar els punts de confluència així com l’originalitat de cada tradició religiosa estudiada.

- Dominar els instruments d’anàlisi històrica i conceptual que calen per comprendre els trets bàsics del pensament occidental a principis del segle XXI que configuren el nostre context cultural.

- Demostrar que sap fer una lectura filosòfica i una crítica raonada dels trets culturals que es desprenen dels continguts mediàtics de gran consum.

- Valorar la diversitat i riquesa de les aportacions de les diferents confessions cristianes que es troben presents en el nostre context social.

- Conèixer i avaluar els àmbits, estratègies i institucions que treballen per afavorir el diàleg entre les diverses tradicions religioses amb incidència en el propi context cultural.

Destinataris

El curs està pensat per a persones que tenen interès en conèixer aspectes fonamentals de diferents tradicions religioses  de gran impacte mundial.

El coneixement de la pluralitat religiosa és un factor cada cop més rellevant en diferents àmbits de la vida professional (món educatiu, sanitari, de l’educació social, de l’esport, de la comunicació...). Per això aquest Curs de Màster possibilita un enriquiment acadèmic i també suposa una millora de la qualitat en l’exercici de la pròpia professió.

Metodologia i informacions acadèmiques

Totes les assignatures s’imparteixen presencialment i virtual, excepte la Metodologia i tècniques per a l’elaboració de la Tesina que es farà només de forma virtual. Per tant l’estudiant pot optar per una fórmula combinada (presencial-virtual) a l’hora de matricular-se o bé cursar tot el màster virtualment. 

L’estudiant no és un mer receptor d'una matèria que s’imparteix magistralment, sinó que intervé de manera activa i continuada en el procés d’aprenentatge. D'aquesta manera cada estudiant pot seguir el curs posant l’èmfasi en els aspectes que li resultin més interessants.

L’avaluació serà continuada i comptarà amb una diversitat d’estratègies d’avaluació que s’especificaran en cada matèria en funció de la seva especificitat (exposicions orals, treballs en grup, elaboració de recensions i monografies...). Aquest tipus d’avaluació requereix l’assistència de l’alumnat a les sessions del Màster, així com la seva implicació i adquisició estratègies metodològiques d’aprenentatge autònom. El Màster compta amb un treball de fi d’estudis que consisteix en l’elaboració d’una tesina a través de la qual l’alumnat mostra una aptitud real per a la recerca científica amb l’assumpció d’una metodologia rigorosa, una expressió lingüística precisa i l’haver assolit un coneixement aprofundit del tema tractat.

Als estudiants que, si bé disposen d'un grau acadèmic, no han cursat la Diplomatura en Ciències Religioses se’ls recomana cursar Fenomenologia de la religió com a assignatura propedèutica que millorarà el seu grau l’aprofitament del Màster.

Calendari

Inici de curs: 2/10/2021

Final de curs: Juny 2022

Dates de matriculació

Inici matriculacions: 1/juny/2021

 

Preu del màster per 1 ECTS Virtual:

41,00€