Logo

Batxillerat en Ciències Religioses

Descarrega't el tríptic en Estudis de Ciències Religioses

L’ISCREB va iniciar l’adaptació dels seus estudis a les exigències de l’espai universitari europeu, és a dir, del Pla Bolonya el curs 2008-2009.

Bolonya suposa l’adaptació dels plans d’estudi al nou creditatge, conegut com ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) que implica una forma diferent de comptabilitzar les hores de treball de les assignatures. Si abans un crèdit eren 10 hores lectives, ara cada ECTS significa 25 hores de dedicació dels alumnes en les quals s’inclouen tant les hores lectives, com l’estudi personal i els exàmens, de manera que el centre d’interès es desplaça vers l’aprenentatge de l’alumne. Adoptar aquesta nova mesura de còmput de la tasca acadèmica ha suposat dur a terme algunes modificacions tant pel que fa referència al disseny del pla d’estudis (assignatures, metodologies...) com al calendari acadèmic.

Primer curs: Temes introductoris (virtual)

Assignatura ECTS Semestre Professor
Metodologia Teològica 2 1r Dr. Roberto Casas , Dra. Ester Busquets i Alibés + info
Antropologia Filosòfica 4 1r Dr. Marc Mercadé i Serra + info
Història de la Filosofia I 4 1r Llic. Daniel Salgueiro + info
Introducció a l’Antic Testament 4 1r Dr. Emeterio Chaparro i Lillo , Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana + info
Ètica 4 1r Llic. Abel Jiménez i Barrantes + info
Seminari: Simbologia i Estètica 4 1r Dr. Jordi Carcasó + info
Grec I 4 1r Dr. Ramon Torné i Teixidó + info
Introducció a les Ciències Religioses 4 1r Dr. Roberto Casas , Dra. Ester Busquets i Alibés + info
Moral Fonamental 4 2n Llic. Lluís Sallán i Abizanda , Dr. Jesús Manuel Herreros i Recio + info
Història de la Filosofia II 4 2n Llic. Abel Jiménez i Barrantes + info
Teologia Fonamental 6 2n Dr. Marc Mercadé i Serra + info
Introducció al Nou Testament 4 2n Llic. Samuel Fabra i Mestre , Llic. Jaume Balateu i González + info
Sociologia de la Religió 4 2n Dr. Carlos García de Andoin Martín , Llic. Ramon Casadevall i Sala + info
Metafísica 4 2n Dr. Andreu Grau i Arau + info
Fenomenologia de la Religió 4 2n Dr. Xavier Marín i Torner + info

 Total 60 ECTS

Segon curs: El Déu que es revela en Jesucrist (virtual)

Assignatura ECTS Semestre Professor
Psicologia de la Religió 4 1r Dr. Xavier Marín i Torner + info
Llibres Profètics 4 1r Llic. M. Luisa Melero i Gracia + info
Misteri de Déu 6 1r Llic. Núria Caum i Aregay + info
Cristologia 6 1r Llic. Isabel Giménez Beút + info
Mariologia 2 1r Llic. Núria Caum i Aregay + info
Moral de la Vida (Bioètica) 4 1r Dra. Ester Busquets i Alibés + info
Seminari: Una mirada al món de la globalització * 4 1r Dra. Dolors Oller i Sala + info
Antropologia Teològica 6 2n Dr. Lluís Serra i Llansana + info
Escatologia 4 2n Llic. Núria Caum i Aregay , Dr. Bonifacio Fernández i García + info
Evangelis Sinòptics i Actes 6 2n Llic. M. Luisa Melero i Gracia + info
Moral de l’amor i la sexualitat 4 2n Llic. Núria Carulla i Musons + info
Patrologia 4 2n Llic. Josep Sastre i Portella + info
Pentateuc i Històrics 4 2n Dr. Jaume Angelats i Morató , Dr. Emeterio Chaparro i Lillo + info
Introducció a la diversitat religiosa 2 2n Dr. Joan Hernández i Serret + info
Grec II * 4 2n Dr. Ramon Torné i Teixidó + info

* ECTS optatius: 4

 Total 60 ECTS

Tercer curs: La vida cristiana en Església (virtual)

Assignatura ECTS Semestre Professor
Dret Canònic 4 1r Dr. Eulogi Broto i Alonso + info
Història de l’Església I (antiga i medieval) 4 1r Dra. Núria Montserrat Farré i Barril + info
Eclesiologia 6 1r Llic. Lluís Agustí i Parrot + info
Introducció a l’Ecumenisme 2 1r Dr. Andrés Valencia + info
Cartes Apostòliques 4 1r Llic. Jaume Balateu i González + info
Escrits Sapiencials i Salms 6 1r Dr. Emeterio Chaparro i Lillo , Dr. Joan Ramon Marín i Torner + info
Teologia Pastoral 4 1r Llic.Josep Teixidó i Cuenca + info
Sagraments 6 2n Llic.Josep Teixidó i Cuenca + info
Litúrgia 2 2n Llic.Josep Teixidó i Cuenca + info
Teologia Espiritual 4 2n Llic. Jòrdan Faugier i Botifoll + info
Escrits Joànics 4 2n Dr. Antoni Pou i Muntaner + info
Moral Social 4 2n Dra. Dolors Oller i Sala + info
Història de l’Església II (moderna i contemporània) 4 2n Llic. César Murillo i Rademacher + info
Seminari de Síntesi Teològica 6 2n Llic. Núria Caum i Aregay + info

ECTS obligatoris: 176

* ECTS optatius: 4

Total ECTS: 180

 Un ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’alumne