Logo

Preguntes més freqüents - DECA

Vull ser professor de religió, que he de cursar, la DECA de primària o de secundària ? 

Els estudis de la DECA, capaciten per a impartir classes de religió a primària/infantil o ESO i Batxillerat.
(Aquesta és una qüestió reglada pel Departament d’Ensenyament que demana els requisits  segons la titulació dels professors.
Però també la CEE demana uns requisits per a la tramitació del títol DECA, segons sigui per primària/infantil o Secundària.)
 
Per la DECA de primària/infantil, han de tenir el títol de: Magisteri (en qualsevol especialitat) o equivalent.
 
ECTS Assignatures Semestre
6 La Bona notícia de Jesús (El missatge cristià) 1r
6 Buscar a Déu avui (Religió, cultura i valors) 1r
6 Viure segons l'Evangeli (L’església, els sagraments i la moral) 2n
6 Pedagogia i Didàctica de la Religió a Primària 2n
 
L'alumne podrà matricular-se de Viure segons l'Evangeli si abans ha aprovat La Bona notícia de Jesús 
 
Per la DECA de secundària, els requisits varien, si provenen dels estudis eclesiàstics o llicenciatura civil o GRAU
En el primer cas, només han de cursar les tres assignatures pròpies de la DECA de secundària i l’assignatura de Psicologia de la religió.
En el segon cas, hauran de cursar tot el Batxillerat en ciències Religioses, més les tres assignatures de la DECA de secundària.
 

Com fer la matrícula ? 

Hi ha dos períodes de matriculació, al setembre i al febrer de cada curs acadèmic.

Els alumnes de la DECA han de fer la matrícula des del formulari de la nostra web: https://matricules.iscreb.org

Quin preu té la matricula ? 

 L’import de la matrícula per als alumnes de la DECA és de 41 ECTS el crèdit. La titulació de la DECA de primària consta de 24 ECTS (4 assignatures de 6 ECTS).
Per tant, el cost total del curs és de 984 euros, més 15 de taxes de matrícula per semestre són 1,014 euros. Cal consultar l’apartat d’incompatibilitats, ja que en haver incompatibilitats no es pot, al primer semestre, matricular de tot el curs sencer. L’assignatura de Viure segons l'Evangeli, s’ha de matricular al segon període de matriculació que és al mes de febrer.

 
L’ISCREB ofereix diferents formes de pagament perquè la incorporació de l'estudiant a l’Institut sigui tan fàcil com sigui possible.
 

Incompatibilitats d’assignatures 

En el pla d’estudis de la DECA de Primària, per poder cursar l’assignatura de Síntesi del Cristianisme II (segon semestre), s’ha d’haver cursat primer l’assignatura de Síntesi del Cristianisme I (primer semestre).
 

Convalidacions d’assignatures 

Els alumnes que han fet assignatures en altres instituts o universitats, poden convalidar-les. La convalidació, té un cost de 27 euros per assignatura. Aquella assignatura que li quedi convalidada no s’haurà de cursar.
 

Documentació que he de portar al fer la matrícula com alumne nou 

Si soc alumne de l’ISCREB, i ja he portat documentació, cal que la torni a portar?
- No
 
- Fotocòpia del document d’identitat: DNI, NIE, passaport etc. (din-A4)
- Fotocòpia i original del certificat corresponent als estudis requerits per a l’admissió en els centres superiors universitaris (no són vàlides les paperetes ni els llibres d’escolaritat).
- Fotografia tamany carnet
- Resguard d’ingrés bancari en el cas d’haver triat aquesta modalitat de pagament
- Carta de compromís (alumnes de virtual) la trobareu a la web

 

Els alumnes de virtual han de fer exàmens? 

No, els alumnes de virtual, no fan exàmens. Referent a l’avaluació, cal tenir en compte que el mètode de treball de l’ISCREB Virtual es basa en una avaluació continuada, avaluació que es pot veure complementada amb un exercici de síntesi al final del semestre. 
 
El fet d’estar matriculat a l'ISCREB virtual suposa acceptar que l’assistència a totes les trobades presencials és obligatòria.
 

Trobades presencials ? 

Els alumnes de virtual han d’assistir obligatòriament a dues trobades presencials per semestre. Es tracta de jornades en què els professors tenen l’ocasió de presentar les assignatures del curs als estudiants i parlar de tots els aspectes vinculats al seu funcionament, mètode de treball, sistema d’avaluació, etc. A més, les jornades presencials permeten treballar i aprofundir temes de caràcter transversal, crear espais de comunicació i fomentar el coneixement entre els membres de la comunitat de l’ISCREB virtual.
 

Si no puc venir a una trobada presencial que he de fer? 

Sempre que no es pugui venir a una trobada presencial, s’ha de fer un correu a secretaria_virtual@iscreb.org. En aquest correu s’ha d’explicar el motiu pel qual no es pot assistir i adjuntar la justificació pertinent que ho corrobori.
A partir, d’aquí, la secretaria de l’ISCREB ja es posarà en contacte amb vostè per tal de comunicar-li si li queda justificada o no.
Es cas que li sigui justificada, li farem arribar un petit treball amb les indicacions del què ha de fer i el termini de presentació.
Un cop entregat i donat el vist i plau del treball per la Cap d’Estudis. La seva jornada presencial li quedarà justificada i resolta.

 

Que passa sinó justifico la no assistència a una trobada presencial? 

 

Les trobades presencials a què no s’assisteix i no es justifiquin, quedaran pendents de recuperació. No es podrà tramitar la titulació amb trobades presencials pendents de recuperar.


Per recuperar aquestes trobades pendents, hi ha establert un espai específic dintre de les quatre jornades marcades al calendari de cada curs acadèmic. Per tant, s’ha d’assistir amb aquesta sessió de recuperació i fer la tasca que es demani.

 

Tramitació de títol 

 
 
La DECA es podrà únicament sol·licitar en línia directament a la Conferencia Episcopal, i la seva emissió es farà mitjançant certificat digital.

 
 
 Canvis tramitació DECA