Logo

Metodologia DECA

 Metodologia

Pel que fa a l’estructuració de les matèries se segueix un programa organitzat de manera interactiva potenciant l’acompanyament dels alumnes en el procés d’assimilació dels diferents continguts. Es té molta cura de mantenir la comunicació a diferents nivells:

  • Amb el professor, en tot allò que fa referència a l’aprenentatge de l’assignatura. La comunicació ha de ser bidireccional. No es tracta tan sols d’enviar les activitats o exercicis sinó que cal que l’alumne s’adreci al professorat per a qualsevol dubte relacionat amb les respectives matèries.
  • Amb els companys de curs, ja sigui mitjançant el fòrum o a través de treballs en equip.
  • Amb la Direcció pedagògica i la Cap d’estudis sempre que es consideri necessari.
  • Amb el tutor, segons la conveniència de l’alumnat.

Cada assignatura està dividida en unitats i cada unitat comprèn, no sols un apartat d’explicacions sinó també diverses activitats, així com uns exercicis d’avaluació i la bibliografia corresponent. Aquestes unitats s’aniran facilitant d’acord amb la temporització que vindrà estipulada per cada professor.

Les 25 hores que configuren cada ECTS es reparteix entre les hores d’estudi personal de cada unitat, el temps que s’inverteix en realitzar els exercicis i repassar els comentaris del professor, les estones de participació a l’aula virtual així com l’assistència a les jornades presencials.

La metodologia de les assignatures està orientada a afavorir la integració i elaboración personal dels continguts de les matèries que es duu a terme a través de les activitats i la participació a l’aula virtual. En cas d’identificació d’un plagi en alguna de les activitats del curs que afecti a la globalitat de l’exercici, l’alumne perdrà la primera convocatòria i només es podrà presentar a la de setembre, en cas d’haver lliurat i superat el 33% de les activitats obligatòries de la matèria en el moment del plagi.

Les trobades presencials són obligatòries. Es tracta de jornades en què els professors tenen l’ocasió de presentar les assignatures del curs als estudiants i parlar de tots els aspectes vinculats al seu funcionament, mètode de treball, sistema d’avaluació, etc. A més, les jornades presencials permeten crear espais de comunicació i fomentar el coneixement entre els membres de la comunitat de l’ISCREB virtual.

El fet d’optar per la modalitat de català o de castellà implica que la llengua de treball a tots els efectes és la llengua triada.

Si un alumne/a, per motius justificats, ha d’interrompre esporàdicament el seu ritme de treball, ho comunicarà al professor per tal que aquest pugui buscar la manera més adient d’ajudar a solventar aquesta dificultat.

Quan l’alumne/a hagi adreçat una pregunta o un requeriment al professor, té dret a ser atès en un termini que no superi les 48 hores, sempre que això es produeixi durant el període acadèmic normal (és a dir durant el quadrimestre de dilluns a divendres).

D’altra banda, l’alumne/a té dret també a rebre una nota amb el comentari del professor que valori cada exercici lliurat en un període no superior als 10 dies de la data límit de lliurament de l’exercici. D’aquesta manera l’alumne/a pot anar coneixent la seva situació acadèmica al llarg del curs.