Logo

Formació permanent per als mestres i professorat de religió

 

L'Institut Superior de Ciències de la Religió de Barcelona aposta per la formació permanent dels mestres i professorat de religió. És per això que s'ha treballat conjuntament amb la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) i l'Asociación de Maestros de Religión de Andalucía (AMRA) per oferir aquesta proposta formativa. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

CURS: Aprenentatge Servei, la classe de religió transformadora de la societat

Quines possibilitats ofereix l’Aprenentatge Servei en el currículum i la programació d’una classe de religió que sigui transformadora de la societat? Ens aproparem a l’Aprenentatge Servei i treballarem, des de les necessitats socials, amb eines i recursos per al desenvolupament de projectes d’ApS des de l’àrea de religió.

OBJECTIUS

 • Conèixer la proposta educativa de l’Aprenentatge Servei.
 • Reflexionar sobre les possibilitats que ofereix el currículum de religió per a la realització de projectes d’Aprenentatge Servei.
 • Explorar les necessitats socials i les oportunitats de servei vinculades a l’àrea de religió.
 • Adquirir instruments i eines per a la programació, el desenvolupament i l’avaluació en els projectes d’Aprenentatge Servei a la classe de religió.
 • Conèixer recursos per a l’autoavaluació del nostre projecte. 

CONTINGUTS

 • Marc teòric de l’Aprenentatge Servei (ApS). Algunes nocions.
 • Dinamismes bàsics, pedagògics i organitzatius de l’ApS.
 • ApS a la classe de religió “transformadora de la societat”: quin sentit té? Una aproximació des del currículum.
 • Com fer ApS a la classe de religió? Instruments per al disseny i la programació. Dissenyem un ApS.
 • Eines i estratègies per l’avaluació de projectes d’ApS.
 • Experiències d’éxit d’ApS a la classe de religió.

DOCENT

Maria Alfonso Orbea. És mestra, amb especialitat en Educació Especial. Ha fet la DECA i últimament ha treballat a l'escola de la Immaculada Concepció d'Horta. Molt vinculada a l'educació en el temps de lleure de salesians durant els últims anys. 

CALENDARI

 5 d'octubre al 30 de novembre de 2020.

MATRÍCULA

De l'1 de juliol al 1 d'octubre de 2020.

IDIOMA

Català.

CERTIFICACIÓ:

Per tal d’obtenir el certificat del curs és precís haver aprovat la formació on-line. 

DURACIÓ:

Cadascun dels cursos dura 30 h. 

MODALITAT:

Formació on-line.

PREU: 

40€ 

ORGANITZA

 • Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona.
 • Fundació Escola Cristiana de Catalunya.

INFORMACIÓ

Pots demanar informació sobre aquests cursos a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona.
 • www.iscreb.org
 • secretaria@iscreb.org 
 • 93.454.19.63 

CURS: Uso pedagógico de recursos informáticos en la enseñanza religiosa escolar

OBJECTIUS

 

 • Conocer y aprender a utilizar los principales características de Moodle para realizar el seguimiento y acompañamiento del alumnado, la interacción entre alumando y fomentar su autonomía.
 • Conocer y aprender a aplicar herramientas externas que puedan integrarse en Moodle y que contribuyen a la autonomía, la interacción y la colaboración.
 • Diseñar conjuntamente actividades y secuencias de actividades con el apoyo de elementos informáticos.
 • Diseñar conjuntamente actividades de coevaluación.
 • Aplicar algunos elementos de gamificación.

CONTINGUTS

Moodle:

 • Formato de curso y parámetros generales: Temas o semanas.
 • Calificaciones. El libro de calificaciones. Categorías y elementos de calificación.
 • Grupos y agrupaciones.
 • Elección de grupo.
 • Rastreo de finalización.
 • Restricciones de acceso.
 • Permisos locales.
 • Recursos.
 • Actividades.

Otras herramientas

 

 • Flippity.
 • Gestión de la clase.
 • Fichas.
 • Timeline.
 • H5P (Fichas de diálogo, Video interactivo).
 • Google (Texto, Presentaciones).
 • Kahoot.
 • Padlet.
 • Mentimeter.
 • Nubes de palabras.
 • Votaciones.
 • Preguntas al orador: open ended, Q&A, Who will win?, 100 Points, Multiple choice, Image choice.
 • Live Worksheets.
 • Vocaroo.

DOCENT

Josep Borràs. 

CALENDARI

 5 d'octubre al 16 de desembre de 2020.

MATRÍCULA

De l'1 de juliol al 1 d'octubre de 2020.

IDIOMA

Castellà

CERTIFICACIÓ:

Per tal d’obtenir el certificat del curs és precís haver aprovat la formació on-line. 

DURACIÓ:

30 h. 

MODALITAT:

Formació on-line.

PREU: 

40€ 

INFORMACIÓ

Pots demanar informació sobre aquests cursos a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona.
 • www.iscreb.org
 • secretaria@iscreb.org 
 • 93.454.19.63 

ORGANITZA

 • Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona.
 • Asociación Maestros de Religión Andalucía. 

 

 

SEGON TRIMESTRE 

 

CURS: L'ERE davant d'una nova manera de fer escola

Renovar l’escola, fer d’una manera nova, noves maneres d’ensenyar i aprendre, noves eines, nous instruments ... La incorporació de dinàmiques més inclusives per ensenyar i aprendre respon a la necessitat de què el focus vagi dirigit a l’alumne. L’alumne és, i s’ha de sentir, el protagonista del seu propi procés d’aprenentatge.

El nostre paper com a mestres i educadors també canvia: quin és el paper del mestre, i en concret d’ERE, en aquest nou escenari? Quin és el “plus” de l’ERE, què pot aportar l’ERE a aquests canvis a l’escola que han vingut per a quedar-se?

I l’avaluació?: “Digues com avalues i et diré com ensenyes”. Farem una anàlisi i reflexió crítica des de la nostra pròpia pràctica educativa per arribar entre tots a conclusions que ens motivin a canviar i renovar maneres de fer.     

OBJECTIUS

 • Replantejar la classe d’ERE llegint els signes dels temps: reptes i interrogants.
 • Analitzar diferents recursos, eines i dinàmiques que ens poden ajudar a actualitzar l’enfocament de l’ERE.
 • Avaluar per aprendre/ aprendre per avaluar. Canvi de paradigma.

CONTINGUTS

 • Incorporació de noves dinàmiques inclusives d’aprendre: treball cooperatiu, rutines de pensament, mapes mentals, etc. 
 • L’alumne com a protagonista del seu propi procés d’aprenentatge: el “plus” que aporta l’ERE.
 • La figura del mestre i la relació mestre/alumne: conseqüències metodològiques i d’avaluació.
 • L’avaluació a partir de l’alumne: autoavaluació, coavaluació (en grup, per parelles, en gran grup).

DOCENT

Pillar Calle Humanes i Isabel Pérez i Santos. Mestres d’Ed. primària, professores DECA a l’SCREB.

CALENDARI

1 de febrer  al 29 de març de 2021.

MATRÍCULA

De l'1 de juliol de 2020 al 28 de gener de 2021.

IDIOMA

Català.

CERTIFICACIÓ:

Per tal d’obtenir el certificat del curs és precís haver aprovat la formació on-line. 

DURACIÓ:

Cadascun dels cursos dura 30 h. 

MODALITAT:

Formació on-line.

PREU: 

40€ 

ORGANITZA

 • Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona.
 • Fundació Escola Cristiana de Catalunya.

INFORMACIÓ

Pots demanar informació sobre aquests cursos a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona.
 • www.iscreb.org
 • secretaria@iscreb.org 
 • 93.454.19.63 

 

CURS:  L’Avaluació competencial a la classe de religió: eines i estratègies

El treball competencial que proposa el currículum actual ens comporta canvis en la forma d’aprendre, d’ensenyar i també d’avaluar. El curs d’avaluació competencial a la classe de religió vol ajudar als professors a fer una reflexió sobre l’avaluació, com a eina qualificadora i formadora de l’alumnat, on aquest esdevé el protagonista del seu propi aprenentatge. Així mateix, pretén proposar eines i estratègies que ajudin a implementar l’avaluació formadora/competencial a la classe de religió a primària i a secundària. També es treballaran els aspectes relacionats amb el disseny de proves competencials.

OBJETIUS

 • Reflexionar sobre l'avaluació com a part central del disseny i programació de les activitats d'au-la.
 • Compartir el significat de l'avaluació per a l'aprenentatge.
 • Identificar els diferents tipus d’avaluació.
 • Identificar les característiques de les activitats d'avaluació que serveixen per valorar l'assoliment de les competències.
 • Conèixer eines i instruments d'avaluació per a la classe de religió.
 • Dissenyar diferents instruments per a una avaluació competencial a l’àrea de religió.

CONTINGUTS

 • L’avaluació en el marc del currículum competencial
 • L’avaluació reguladora i l’avaluació qualificadora des de la visió competencial
 • Diferents tipus d’avaluació
 • Criteris i indicadors d’avaluació per a l’àrea de religió
 • Instruments d’avaluació per a l’àrea de religió
 • Disseny i elaboració d’activitats d'avaluació competencials, per a l’àrea de religió

DOCENTS

Yolanda Otal de la Torre, mestre d’educació primària, professora d’història de l’art i religió de secundària, al col·legi Lestonnac; professora de la DECA a l’ISCREB i l’ISCRDB; orientadora familiar en el centre CREIX de Barcelona.

Xavier Iglesia Edrosa, mestre d’educació primària a l’escola Mare de Déu de Lourdes de Mataró, Cap de Pastoral a la mateixa escola; professor de la DECA a l’ISCREB i estudiant a l’ISCRDB.

CALENDARI

De l’1 de febrer al 29 de març de 2021

MATRÍCULA

De l'1 de juliol de 2020 al 28 de gener de 2021.

IDIOMA: 

Català.

CERTIFICACIÓ:

Per tal d’obtenir el certificat del curs és precís haver aprovat la formació on-line. 

DURACIÓ:

Cadascun dels cursos dura 30 h. 

MODALITAT:

Formació on-line.

PREU: 

40€ 

ORGANITZA

 • Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona.
 • Fundació Escola Cristiana de Catalunya.

INFORMACIÓ

Pots demanar informació sobre aquests cursos a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona.
 • www.iscreb.org
 • secretaria@iscreb.org 
 • 93.454.19.63 

 

TERCER TRIMESTRE 

CURS: Escape-Church, com aplicar la pedagodia dels escape-room a l'àrea de religió

Paradoxalment, quan sembla que els alumnes volen escapolir-se de tota sonoritat eclesial, la pedagogia dels escape-room pot ser una bona eina per entrar en els continguts de l’àrea de religió.

OBJECTIUS

 • Conèixer els aspectes pedagògics propis de les activitats escape-room.
 • Reflexionar sobre els conceptes teològics que es poden associar analògicament a un escape-room (Misteri, Salvació, Redempció, etc) i possibles referències bíbliques i històriques.
 • Valorar les aportacions que les intel·ligències múltiples poden aportar per al disseny d’un escape-room.
 • Conèixer eines i recursos escaients per al disseny de escape-room. Des del disseny espacial fins al relat, la trama, i les activitats d’aprenentatge.
 • Dissenyar una proposta d’escape-church per a l’àrea de religió. Ja sigui en el propi espai del centre educatiu o bé com activitat virtual vinculat a una unitat didàctica.

CONTINGUTS

 • L’escape-room com possibilitat d’un aprenentatge basat en reptes successius emprant el treball cooperatiu.
 • La Bíblia, el Misteri de Déu, i el relat salvífic en analogia amb la pedagogia dels escape-room. Paisatges i passatges bíblics susceptibles de ser tractats per un escape-room.
 • Les intel·ligències múltiples aplicades al disseny d’un escape-room. Possibles activitats específiques per treballar-hi i avaluar-ho.
 • Banc de recursos que ens ofereix el Patrimoni Sacre en relació al disseny d’un escape-room de temàtica religiosa, tant els propis béns mobles com immobles. Simbologia religiosa i possibilitat gamificadora.
 • Disseny d’un escape-room per a l’àrea de religió aplicat al propi centre.

DOCENT

Eloi Aran Sala. Arquitecte i teòleg. Màster en Patrimoni Cultural de l’Església. Docent de l’assignatura “Animació bíblica de la pastoral” a l’ISCREB. Actualment és el cap d’àrea pastoral i socioeducativa de l’Escola Cristiana.

CALENDARI

Del 19 d'abril al al 14 de juny de 2021.

MATRÍCULA

 • De l'1 de juliol de 2020 al  15 d'abril de 2021.

IDIOMA

 • Català.

CERTIFICACIÓ:

Per tal d’obtenir el certificat del curs és precís haver aprovat la formació on-line. 

DURACIÓ:

Cadascun dels cursos dura 30 h. 

MODALITAT:

Formació on-line.

PREU: 

40€ 

ORGANITZA

 • Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona.
 • Fundació Escola Cristiana de Catalunya.

INFORMACIÓ

Pots demanar informació sobre aquests cursos a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona.
 • www.iscreb.org
 • secretaria@iscreb

 
 

CURS: El "arquitecto de Dios": el patrimonio religioso en la ERE


OBJECTIUS

 • Conocer instrumentos y estrategias para utilizar el patrimonio artístico en la ERE.
 • Conocer los rasgos básicos de la vida y obra de Gaudí.
 • Conocer la Sagrada Familia desde distintos puntos de vista (estético, bíblico, teológico…)
 • Interpretar la riqueza simbólica de la Sagrada Familia.
 • Elaborar una unidad didáctica.

CONTINGUTS

1ª parte on-line: Gaudí y la Sagrada familia (del 6 al 16 de abril)

 • 1.    El patrimonio cultural: estrategia educativa y elemento de reflexión.
 • 2.      La Sagrada Familia: desde el contexto social a su faceta espiritual.
 • 2.1.Contexto socio-económico.
 • 2.2.Arquitectura, naturaleza, tecnología.
 • 2.3.Espiritualidad.
 • 2.4.El sentido religioso de la Sagrada familia.

2ª parte presencial: Ver, comprender e interiorizar la Basílica de la Sagrada Familia (sábado 17 de abril)

 • 1.      Nos adentramos en la Basílica de la Sagrada Familia: ciencia y tecnología, símbolo y religión, historia y sociedad.
 • 2.      Talleres: Recursos creativos para sentir y vivir la Sagrada Familia.
 • 3.      Visita al Barrio Gótico siguiendo los pasos de Gaudí. 

3ª parte on-line: Aplicación didáctica del patrimonio cultural. (del 19 de abril al 1 de mayo)

 • 1.       Recursos y herramientas didácticas para el aula.
 • 2.       Foro de experiencias didácticas en el aula.
 • 3.       Presentación de la unidad didáctica.

DOCENTS

Mónica Santín, especialitzada en patrimoni cultural religiós, màster de Patrimoni a la Facultat Antoni Gaudí i membre del grup d'investigació sobre Antoni  Gaudí, coordinat per Rosa Ribas. Colabora en diverses activitats formatives organitzades per l'Ateneu Sant Pacià. 

Rosa Ribas, llicenciada en Història i Ciències Religioses. Doctora en Teologia, especialitat Sagrada Escriptura. Professora de la Facultat Antoni Gaudí d'Història, Arqueologia i Arts Cristianes. 

Yolanda Otal, mestra d'educació primària, professora d'història de l'art i religió de secundària, en el col·legi Lestonnac; professora de la DECA a l'ISCREB i a l'ISCRDB; orientadora familiar al centre CREIX de Barcelona.

Josep M. Bové, mestre de primària al Col·legi Maristes La Immaculada. Col·laborador de l'ISCREB i altres institucions religioses per l'actualització a la formació en l'àrea de religió. 

CALENDARI

Del 6 d'abril a l'1 de maig de 2021. Cap de setmana presencial a Barcelona: del 16 al 18 d'abril.

MATRÍCULA

 • De l'1 de juliol de 2020 a l'1 d'abril de 2021.

IDIOMA

 • Castellà.

CERTIFICACIÓ:

Per tal d’obtenir el certificat del curs és precís haver aprovat la formació on-line. 

DURACIÓ:

30 h. 

MODALITAT:

Formació on-line.

PREU: 

40€

ORGANITZA

 • Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona.
 • Asociación Maestros de Religión Andalucía. 

INFORMACIÓ

Pots demanar informació sobre aquests cursos a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona.
 • www.iscreb.org
 • secretaria@iscreb