Logo

Llengües modernes

 

 

Llengües modernes

 L’alumne haurà d’acreditar el coneixement d’una llengua moderna a més de la pròpia per poder tenir tots els requisits dels estudis de Batxillerat. En el cas de la Llicenciatura s’haurà d’acreditar el coneixement d’una segona llengua moderna. Tot i que aquest és un requisit per a l’obtenció del títol, s’aconsella obtenir el més aviat possible aquest coneixement que facilitarà a l’alumne l’accés a una bibliografia més àmplia al llarg dels seus estudis.

El coneixement de les llengües modernes requerit per a l’obtenció dels títols es podrà acreditar presentant els certificats corresponents o bé superant la prova que l’ISCREB convocarà al segon semestre de cada curs.

  • Acreditació del nivell de coneixement de llengües modernes

Els certificats aportats han de correspondre al nivell B1. Aquest nivell és el corresponent al de les proves d’idiomes moderns superades de les PAU (Proves d’Accés a la Universitat), al tercer curs de l’Escola Oficial d’Idiomes o certificat de “nivell intermedi” així com també el “nivell 3” del Servei de Llengües Modernes de les Universitats Catalanes.

S’acceptaran com a llengües modernes l’anglès, el francès, l’alemany, l’italià i el portuguès. Caldrà presentar a la Cap d’estudis una certificació ajustada al nivell requerit. La Cap d’estudis valorarà i resoldrà l’acceptació d’aquesta certificació.

  • Proves de llengües modernes

Matrícula: la matrícula a les proves caldrà fer-la a la secretaria del centre de l'1 al 3 d’abril, personalment a la secretaria del centre o bé a través del web de l’Institut (www.iscreb.org) indicant l’idioma del qual es pensa examinar podent escollir entre anglès, francès, italià, alemany i portuguès.

Dates de les proves: Les proves de llengües modernes es convocaran durant la segona quinzena d’abril i es podrà escollir entre una d’aquestes dues dates:

a) ISCREB virtual: 2 d’abril (dia de la jornada presencial)
b) ISCREB presencial: 6 d’abril

La prova consistirà en la lectura comprensiva d’un text que caldrà traduir i respondre alguna pregunta de comprensió en la llengua escollida. Es pot dur el diccionari.

La prova serà avaluada amb una nota final d’APTE o NO APTE. En cas de suspendre la prova, l’alumne tindrà una segona i última convocatòria el curs següent o bé podrà presentar una certificació externa.