Logo

Incompatibilitat i recomanacions

 Incompatibilitat i recomanacions de les assignatures

 Hi ha assignatures que depenen d’altres que s’han cursat en anys anteriors. Si l’estudiant ordinari no aconsegueix l’aprovat en una d’aquestes assignatures anteriors crea incompatibilitat per a matricular-se en la corresponent posterior.

 

 

L’alumne podrà matricular-se de: Si abans ha aprovat
Seminari de Síntesi teològica Les matèries del Tractat de Teologia sistemàtica dels semestres anteriors (Introducció a les Ciències Religioses, Teologia Fonamental, Misteri de Déu, Cristologia, Mariologia, Antropologia Teològica, Escatologia, Eclesiologia, Metodologia teològica, Moral Fonamental i Introducció a l'Ecumenisme).
Pentateuc i Històrics, Llibres Profètics i Escrits Sapiencials i Salms Introducció a l’Antic Testament
Evangelis Sinòptics i Actes, Cartes apostòliques i Escrits Joànics Introducció al Nou Testament
Misteri de Déu, Cristologia, Mariologia, Antropologia teològica, Escatologia, Litúrgia Eclesiologia, Sagraments i Introducció a l'Ecumenisme Teologia Fonamental i Metodologia Teològica
Moral de la vida, Moral social i Moral de l’amor Moral Fonamental
Història de la Filosofia II Història de la Filosofia I
Història de l’Església II Història de l’Església I

El Seminari de síntesi teològica requereix una certa dedicació, atès que suposa la revisió de totes les assignatures teològiques de la titulació i l’elaboració de la memòria. Per aquest motiu es recomana planificar amb cura les assignatures que es podran fer  al mateix temps que el Seminari.

Per a poder passar a la Llicenciatura cal haver aprovat el Seminari de Síntesi teològica. A banda d’això, ningú no pot matricular-se al cicle superior de Llicenciatura si té més de tres assignatures pendents d’aprovació del Batxillerat.

Es recomana cursar l’assignatura els Fonaments de l’Islam prèviament a la de Perspectives sobre l’Islam plural.