Logo

Convalidacions i adaptacions

 Convalidacions i adaptacions

 

 

S’entén per convalidació l’acte pel qual l’Institut dóna validesa acadèmica a uns estudis oficials previs d’una Universitat o Centre Teològic, per a considerar com a superada una o vàries assignatures del currículum de Ciències Religioses, en el cas que el programa sigui coincident i el nombre de crèdits, igual o superior.

L’adaptació és l’acte pel qual es dóna validesa acadèmica a uns estudis oficials previs superats per l’alumne en un altre Institut Superior de Ciències Religioses, per a considerar com a superada una o vàries assignatures dels mateixos estudis oficials o estudis propis de l’Institut.

Qui desitgi que li sigui convalidada o adaptada alguna assignatura per haver-la cursat en alguna Facultat o Centre Superior, podrà fer la sol·licitud en qualsevol moment del curs.

És molt important que l’alumne no es matriculi de cap assignatura de la qual hagi demanat convalidació o adaptació. Un cop comunicada la resolució, si la petició és denegada, l’alumne podrà fer ampliació de matrícula, si ho desitja.

Per a demanar les convalidacions o adaptacions, caldrà lliurar a la Secretaria del centre, la següent documentació:

  • Instància sol·licitant la convalidació o adaptació que es facilita a la Secretaria i es pot trobar a la pàgina web de l’Institut.
  • Certificats que acreditin els estudis fets, on constin també les hores lectives o crèdits per assignatura amb les qualificacions corresponents.
  • Els programes de les assignatures cursades.

Un cop aportada tota la documentació, la Cap d’estudis resoldrà les sol·licituds i comunicarà la seva decisió.

 

Pagament de l’import

  • Ingrés bancari:

    L’alumne/a haurà de fer un ingrés al núm. de compte del Banc Santander: IBAN ES15 0075 0002 27 0604690223 per l’import del total de les convalidacions.