Logo

Presentació

Què és el ISCREB?

L’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB) és una institució docent de caràcter públic de l’Arquebisbat de Barcelona, vinculada a la Facultat de Teologia de Catalunya de l’Ateneu Universitari Sant Pacià. Neix de la transformació de l’anterior Institut de Teologia de Barcelona, d’acord amb la normativa de la Congregació per a l’Educació Catòlica de 1987 i la normativa de la Comissió Episcopal Espanyola del 18 d’abril de 1996. Va ser erigit el 18 de novembre de 1996 i els seus estatuts foren aprovats el 7 d’abril de 1997. Va ser refundat el 31 de maig de 2010 d’acord amb la nova Instrucció sobre els Instituts Superiors de Ciències Religioses de la Congregació de 28 de juny de 2008.
 

Missió, visió i valors de l'ISCREB

Missió


L’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB) ofereix una formació, incorporant l’alumne en una comunitat de diàleg i reflexió, de caràcter sistemàtic i articulat sobre el fet religiós, la diversitat religiosa i els fonaments del cristianisme per promoure l’aprofundiment teològic dels laics/ques i aportar les eines necessàries per afavorir el diàleg entre la fe i la cultura. S’adreça tant a membres de la comunitat cristiana per tal de capacitar-los pels diversos ministeris eclesials, així com a persones interessades en el coneixement del fet religiós.

Visió


Volem ser una institució docent que:
-    estigui en continu procés de millora educativa per a poder respondre a les exigències que se’ns plantegen
-    sigui una eina de formació que atengui a les necessitats que plantegi la diòcesi en els diversos àmbits de la seva actuació
-    adeqüi l’oferta formativa a les necessitats de les persones interessades en el fet religiós
-    estableixi aliances amb institucions acadèmiques i culturals per tal de contribuir al diàleg amb la cultura i d’enriquir-se amb aquest diàleg.
-    consolidi l’ISCREB virtual a l’estat Espanyol.
-    consolidi i ampliï l’oferta educativa de l’ISCREB virtual a Amèrica Llatina i altres continents

Valors


Valors fonamentals   

Dignitat de totes les persones
Reconeixement de l’altre
Equitat
Compromís social
Sostenibilitat
Diàleg
Seguiment de Jesús, el Crist
Eclesialitat
Reconeixement de la missió dels laics i laiques    Acompanyament

Valors educatius
    
Personalització
Valoració de la diversitat
Valoració de la reflexió crítica
Discerniment
Qualitat educativa
Innovació educativa
Valoració de la recerca
Aposta per les noves Tècniques d’Informació i comunicació (TIC)   

Valors d’organització i gestió

Responsabilitat
Eficàcia
Transparència
Compromís amb els acords
Treball en equip
Treball en xarxa
Cordialitat
 

Objectius de l’ISCREB

L’Institut Superior de Ciències Religioses té com a finalitats més rellevants:

 • Promoure la formació teològica dels laics/ques
 • Promoure el diàleg entre la fe i la cultura
 • Preparar professors/es de Religió per als centres docents
 • Impartir adequadament formació per exercir el diaconat permanent i els diversos ministeris i serveis eclesials en les parròquies, moviments i comunitats de la Diòcesi

A qui ens adrecem?

 • A tota persona interessada en aprofundir en l’estudi de les ciències religioses i els continguts de la fe
 • Als estudiants universitaris interessats pel fenomen religiós i la seva problemàtica actual
 • Als catequistes, responsables i militants de grups, moviments o serveis de les postres parròquies i comunitats cristianes.
 • Als laics i religiosos que vulguin aprofundir en la vida espiritual
 • Al professorat de Religió, ja que hi troba la preparació teològica i pedagògica per tal d’obtenir la “Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica” (DECA), tant per Educació Infantil i Primària com per a ESO, Batxillerat i altres ensenyaments de grau mitjà
 • Als mateixos preveres per renovar i intensificar l’estudi de la Teologia
 • Als qui es preparen per al ministeri del diaconat
 • Als qui es preparen per a ulteriors estudis a la Facultat de Teologia de Catalunya

Estudis que oferim

 1. Batxillerat en Ciències Religioses (3 cursos)
 2. Llicenciat/da en Ciències Religioses (2 cursos). Especialitats:
  1. Diàleg Interreligiós ecumènic i cultural (presencial
  2. Teologia Bíblica (presencial)
  3. Identitat cristiana i Diàleg (virtual)
 3. Màster en Diàleg interreligiós, ecumènic i cultural (amb conveni amb la URL)
 4. Diploma d'especialista universitari en Mitologia i simbologia (amb conveni amb la URL)

Les titulacions de Batxillerat i Llicenciat/da són reconegudes a efectes civils (Reial Decret 1619/2011: BOE 276, de 16 de novembre de 2011, 117995-118001)

Títols

La Instrucció vaticana sobre els Instituts de Ciències Religioses de 2008 estableix que els títols són atorgats per la Facultat de Teologia de Catalunya de l’Ateneu Universitari Sant Pacià i avalats pel Moderador i el Director de l’Institut (art. 26). La Instrucció ha determinat la nova denominació de les titulacions que es poden obtenir a l’ISCREB.
 
Batxillerat en Ciències Religioses
Aquesta titulació començà a implantar-se el curs 2010-2011. Per tal d’obtenir-la cal superar les proves de totes les assignatures del trienni, els seminaris, acreditar el coneixement d’una llengua moderna i haver superat un examen comprensiu de les diverses matèries estudiades al llarg dels tres anys.
 
Llicenciatura en Ciències Religioses
Per tal d’obtenir la Llicenciatura en Ciències Religioses cal trobar-se en possessió del Batxillerat/Diplomatura, superar totes les proves de les assignatures del bienni, acreditar el coneixement d’una llengua moderna i elaborar una tesina.