Logo

Pensament tomista

ESTUDIS EN PENSAMENT TOMISTA 2021-22

  


 

 

 

 

 DESCRIPCIÓ: Els estudis en Pensament Tomista són la resposta a la necessitat de formació sobre la doctrina de Sant Tomàs d'Aquino que reclamen tots aquells que s'interessen per abordar una síntesi filosòfic-teològica. Aquests estudis es realitzen a l'Escola d'Humanitats que té al seu càrrec els cursos i carreres amb els quals la UFASTA desenvolupa formació en filosofia i teologia cristiana, i s'ofereix conjuntament amb l'Institut de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB) amb qui s'emet titulació conjunta avalant el pla d'estudis i la titulació. Segons la via d’accés, s’obtindrà la certificació de Diploma Universitari o la certificació de Curs d’Extensió Universitària.

TÍTULACIÓ I REQUISITS D'ACCÉS

Diploma d'Especialista Universitari en Pensament Tomista

 • Requisit d'accés: Grau en Humanitats, Grau en Ciències Religioses, o titulació universitària prèvia de 240 crèdits.
 • Diploma emès en forma conjunta per UFASTA i ISCREB.

 

Curs d’Extensió Universitària en Pensament Tomista

 • Requisit d’accés: Estudis complets d’Educació Secundària Obligatòria.
 • S’obtindrà el Certificat d’Extensió Universitària en Pensament Tomista emès de forma conjunta per UFASTA i ISCREB. A més, l’UFASTA emet Certificat d’Extensió sota la denominació Diplomat Universitari en Pensament Tomista que té una validesa únicament com a curs d’extensió, no atorga grau ni especialitat.

OBJECTIUS

 • Oferir un espai de formació introductori en el pensament tomista.
 • Difondre la doctrina de l’aquinat de manera sistemàtica i en un format actual.
 • Generar espais de reflexió sobre temàtiques actuals a la llum del tomisme.

DURADA

 • 10 mesos
 • Data d'inici: 21 setembre 2021
 • Finalització: 20 juny 2022
 • (La primera setmana correspon al curs d'introducció a la vida universitària)

 

IDIOMA: El curs es realitza en castellà donat que l’imparteixen professors de l’UFASTA (Argentina)

DESTINATARIS: Té com a destinataris a laics i consagrats que manifesten interès per conèixer el pensament de l’aquinat i també a tots aquells que participant de la vida de l'Església volen una formació sistemàtica en una de les fonts del pensament catòlic.

 • Estudiants terciaris o universitaris.
 • Docents de tots els nivells.
 • Professionals en general.
 • Laics i vida consagrada de Moviments i Institucions Catòliques.
 • Públic en general. 

METODOLOGIA: El programa es desenvoluparà sota la modalitat ONLINE a través de la Plataforma Educativa de la UFASTA (Moodle) per a la realització de les activitats d'aprenentatge.

AVALUACIÓ: L'avaluació serà seqüenciada, gradual i contínua, comptant amb diverses dinàmiques i estratègies especificades a l'inici del curs. El dictat podrà preveure sessions presencials optatives (no obligatòries) guiades per tutors per a l'orientació i acompanyament de l'alumnat a càrrec del ISCREB, sempre que siguin prèviament acordades per protocol operatiu entre les institucions oferents, i informada la modalitat i metodologia prèviament a l'alumnat. Les estratègies d'avaluació es compondran sota el següent percentatge:

 • Exercicis de comprensió i d'aplicació: 40%
 • Participació en el fòrum de diàleg: 30%
 • Elaboració d'una síntesi final: 30%
 • Els estudis compten amb un treball de fi d'estudis mitjançant el qual l'alumnat mostra una aptitud real per a la recerca científica amb l'assumpció d'una metodologia de rigor, una expressió lingüística precisa i haver aconseguit un coneixement profund del tema tractat. Per a obtenir el títol del Diploma o de Curs d’Extensió Universitària i la qualificació final, fa falta que tots els mòduls estiguin aprovats. La nota final serà la mitjana proporcional de les qualificacions dels 6 mòduls (50 ECTS) i la del mòdul de Treball de fi de curs (9 ECTS).

DOCENT

 •  Pbro. Lic. Daniel Torres Cox

CRÈDITS

 

MODUL

ECTS – Crèdits acadèmics

 

Programa de la Inserció a la Vida Universitària.

1

1

Vida, Obres i Context Històric de Sant Tomàs d’Aquino.

5

2

Cosmologia

9

3

Antropologia

9

4

Ètica

9

5

Metafísica i Gnoseologia

9

6

Sacra Doctrina i Teologia

9

Treball Final Integrador

9

Total Càrrega Horària a la Plataforma

60**

 

PLA D'ESTUDI 
Programa d'Inserció a la Vida Universitària
• Benvinguda. 
• Presentació en Plataforma. 
• Règim Acadèmic. 
• Cronograma. 
• Canals de comunicació.
• Lliurament
• d'Exàmens.
• Ingrés al Mòdul.

Mòdul I: Context històric, Vida i Obra de Sant Tomàs d'Aquino 
• L'Escolàstica. 
• El pensament en el segle XIII. 
• Sorgiment de les universitats.
• Sant Tomàs Oblato benedictí.
• Sant Tomàs Fraile mendicant. 
• Sant Tomàs mestre. 
• La sacra doctrina com a formalitat de l'obra doctrinal de Sant Tomàs. 
• Ordre de les obres escrites de Sant Tomàs. 
• La manera de citar-les. 
• Traduccions a l'espanyol.
• Valoració de Sant Tomàs des del Magisteri de l'Església. 

Mòdul II: Cosmologia 
• L'herència del hilemorfisme aristotèlic.
• L'escala jeràrquica dels ens. 
• L'ens mòbil. 
• La dada de la creació del món i la seva ordre.
• L'ésser per participació. 
• El sentit finalista de la creació en la doctrina de l’aquinat. 

Mòdul III: Antropologia 
• El ser vivent i els seus graus de perfecció. 
• L'home com a imatge i semblança de Déu. 
• L'estructura de l'ànima humana i les seves potències. 

Mòdul IV: Ètica 
• Definició de la moral o ètica. 
• Harmonia de la moral natural amb la sobrenatural. 
• El fonament evangèlic de la moral cristiana en Sant Tomàs: benaurances, dons, preceptes, virtuts. 
• El tractat de la perfecció de la vida en la Suma Teològica. 

Mòdul V: Metafísica i Gnoseologia 
• Lloc de la Metafísica en la doctrina de Sant Tomàs. 
• Objecte de la Metafísica.
• Originalitat de la Metafísica en Sant Tomàs. 
• Ser i participació. 
• L'analogia de l'ésser. 
• La doctrina dels transcendentals. 
• Principis metafísics per al nostre coneixement de Déu. 

Mòdul VI: Teologia 
• La via o mètode per a conèixer a Déu: revelació, sagrada escriptura, aproximació racional. 
• La qüestió de la “existència de Déu”.
• Aproximació al coneixement de l'essència de Déu.
• La divina trinitat de persones i la cristologia de Sant Tomàs. 

Treball Final Integrador 
• Elecció del tema i destinataris. 
• Cerca i selecció bibliogràfica. 
• Fitxatge. 
• Normes APA. 
• Presentació Abstract. 
• Exposició del Treball Final Integrador.

COST:
Taxes Acadèmiques / Euros
Taxa de Matriculació (anual) 15€
Un crèdit ECTS UFASTA-*ISCREB virtual Diploma d'Especialista Universitari 39€
Un crèdit ECTS UFASTA-*ISCREB virtual Diploma d'Extensió Universitària 39€
Un crèdit ECTS UFASTA-*ISCREB virtual Curs d'Extensió Universitària 39€
Certificats 25€
Certificat Diploma d'Especialista Universitari 50€
Certificat Diploma d'Extensió Universitària 30€
Certificat Curs d'Extensió Universitària 30€

El pagament es realitza amb Targeta de Crèdit a través de PayPal i es factura en O$S realitzant la conversió de moneda al valor de cotització del dia, no és necessari posseir compte PayPal.

INFORMACIÓ: 

www.ufasta.edu.ar/humanidades
(+54) 0223 - 4990400
escueladehumanidades@ufasta.edu.ar

 WEBMINARS RELACIONATS: