Logo

Màster Diàleg interreligiós, ecumènic i cultural

Teologia protestant dels segles XIX-XX

  • Titulació: Màster diàleg interreligiós, ecumènic i cultural (virtual)
  • Modalitat: Iscreb Virtual
  • Semestre: 2n | ECTS: 5
  • Àrea: | Període lectiu:
  • Professorat: Llic. Samuel Fabra i Mestre |

Justificació

Requisits i orientacions prèvies

 Tenir aprovat tot el cicle de Batxillerat en Ciències Religioses

 1.- Tenir un bon domini d’un camp d’especialització de la seva disciplina a nivell avançat. Estar familiaritzat amb les darreres teories, interpretacions, mètodes i tècniques.
2.- Tenir competència en les tècniques d’investigació independent i ser capaç d’interpretar-los.
3.- Fonamentar i aplicar models operatius de diàleg intercultural i interreligiós respectuosos amb la singularitat de les tradicions espirituals.

4.- Identificar i interpretar els diferents models epistemològics proposats per les Ciències de la Religió i la Teologia a les diferents tradicions espirituals.

 1. Conèixer les causes culturals i socials que porten la teologia protestant dels segles XIX i XX a unes noves formulacions.
2. Conèixer les principals reaccions que es produïren en el si de la teologia protestant a cada nou moment cultural i social que tingué lloc durant els segles XIX i XX.
3. Conèixer els autors més destacats en aquest procés i saber donar raó de les línies de força dels principals nous pensadors de la teologia de cada període.
4. Descobrir alguns els elements fonamentals del diàleg entre fe i cultura i els diferents intents de resposta que se’ls hi ha donat.
5. Constatar i avaluar el valor “limitat” i passatger d’un sistema teològic determinat que, ben aviat, serà substituït per un altre.
6. Aprendre a apreciar les dificultats, però també els fruits d’una teologia ben argumentada i exposada correctament tant a nivell acadèmic com cultural.
7. Oferir pistes per uns judicis més oberts i amplis a l’hora de moure’s pels àmbits de la teologia catòlica tradicional.
8. Descobrir com unes corrents teològiques ja superades influeixen en al nostre pensament actual.
9. Situar-se culturalment i teològicament en el món del pensament dels dos darrers segles d el nostra història.

 I.- Grans etapes de la teologia protestant
1.- Característiques claus de la teologia protestant
2.- Ortodòxia, Pietisme, metodisme i desvetllament
3.- La teologia protestant a principis del segle XVIII
4.- La teologia protestant a la segona meitat del s. XVIII
II.- La teologia protestant en el segle XIX
1.- Presa de consciència de la nova problemàtica teològica
2.- Moviments restauracionistes
3.- Noves vies de fonamentació
a) Fr. Schleiermacher, b) S. Kierkegaard (1813-1855)
4.- Idealisme, Historicisme i la Teologia
5.- Teologia liberal
6.- Positivisme teològic
7.- Teologia històrica, Sociologia de la religió. Filosofia d ela religió.
8.- Religiosos socials.

III.- La teologia protestant en el segle xx
1.- La Teologia Dialèctica
2.- Karl Barth i el barthisme
3.- Paul Tillich
4.- Neo-luteranisme: W. Elert i P. Althaus
5.- Teologia existencialista: R. Bultmann
6.- Consell Ecumènic de les Esglésies
7.- Post-barthianisme: J. Moltmann, W. Pannenberg, E. Jüngel, …
8.- Problemes i perspectives de la teologia actual
9.- Moviments teològics del Tercer Món

 Lectura i estudi personal: 52%
Realització de les activitats proposades: 39%
Participació en el fòrum i consultes al professor: 4%
Jornades presencials. 5%

Activitats proposades: 90%
Participació en l’aula: 10%

Per tal de poder aprovar l’assignatura s’hauran de tenir aprovats totes les activitats corresponents als diferents blocs de l’assignatura. La nota final es traurà del promig de les notes dels diferents blocs.