Logo

Llicenciatura en Ciències religioses

Llengües Bíbliques

Justificació

 Un coneixement de l’hebreu i del grec és bàsic per a una lectura dels textos bíblics, especialment per als alumnes que optin per fer una llicència en Bíblia.

No es pot accedir a la teologia sense haver tingut almenys un tast de l’humus natural en què aquesta creix i es desenvolupa, és a dir en les llengües originals, l’hebreu i el grec.

Requisits i orientacions prèvies

 Un coneixement de l’hebreu i del grec és bàsic per a una lectura dels textos bíblics, especialment per als alumnes que optin per fer una llicència en Bíblia.

No es pot accedir a la teologia sense haver tingut almenys un tast de l’humus natural en què aquesta creix i es desenvolupa, és a dir en les llengües originals, l’hebreu i el grec.

 1. Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat

2. Motivació per la qualitat

3. Aprofundir en els continguts propis del Grau, àmbit Bíblia.

4. Conèixer els mètodes i recursos d’investigació, aplicar-los a l’àmbit bíblic amb un nivell òptim de coneixement i us de les llengües bíbliques.

5. Demostrar capacitat d’escolta, respecte i diàleg, facilitant l’estudi i la comunicació.

 Dominar la lectura  del vocabulari bàsic hebreu i grec que hi ha a les fonts de l’AT i del NT i assimilar-ne la teologia. No sols en l’aspecte exegètic sinó també en l’hermenèutica.

  

I.     Temes teològics del Primer Testament

 

1. «Breu gramàtica de l’hebreu bíblic»

 

2. Vocabulari teològic bàsic

(נביא, ברית, צלם,יהוה,קדוש,גואל,חסד,כבוד,כיפור,שלום)

 

(és a dir: profeta, aliança, imatge, YHWH, sant, redemptor, amor, glòria, expiació, pau)

 

 

II.    Temes teològics del Nou Testament

 

1. Ensenyar a llegir el grec, usant etimologies i textos del NT per tal manejar un vocabulari grec.

 

2. ἀγάπη (φιλία), αἰῶν, ἀκολουθέω, ἀλήθεια, ἁμαρτία, ἄνθρωπος (γυνή, ἀνήρ), βασιλεία, γινώσκω, διακονέω, δικαιοσύνη, δοκιμάζω, ἐγείρω, εὐαγγελίζω, εὐλογέω, εὐχαριστέω (χάρις, χάρισμα), καλέω (ἐκκλησία), καρδία, κήρυγμα, κόσμος, λόγος, μαρτυρέω, ὁδός, οἰκοδομέω, παράδοσις, παρουσία, πίστις, πνεῦμα, σάρξ, σώμα, σωτερία (σωτήρ), ψυχή, ζωή.

 El curs té dos professors, un pel Tema I (Joan Ramon Marín) i un altre pel Tema II (Ramon Torné).

Cada ECTS = 25 hores. L’assignatura, doncs, ocupa 125 hores, distribuïdes així:

*Interacció i comunicació a l’aula (12%)

*Jornades presencials (05%)

*Hores d’estudi i treball de l’alumne (83%)

Cada part de l’assignatura disposa de la meitat d’aquestes hores. 

 -Temes teològics del Primer Testament (50% del total de la nota del curs)

*exercicis de pràctica de lectura de l’hebreu

*exercicis de pràctica d’escriptura de l’hebreu

*exercicis de reconeixement dels conceptes objecte d’estudi en un text bíblic

*exercicis de síntesi de l’aportació teològica dels conceptes objecte d’estudi

-Temes teològics del Nou Testament (50% del total de la nota del curs)

*un treball (60% de la nota d’aquesta part del curs)

*una exposició (40% de la nota d’aquesta part del curs)

 1. Temes teològics del Primer Testament

-E. Jenni- C.Westermann, Diccionario teológico manual del Antiguo Testamento, Ed.  Cristiandad: Madrid 1978-1985 (2 volums). Del que es prén gran part del material.

-H. Dietrich Preus, Teología del Antiguo Testamento, (2 volums) Desclée de Brouwer: Bilbao1999.

-W. Eichrodt, Teología del Antiguo Testamento. Cristiandad: Madrid 1975.

-G. von Rad, Teología del Antiguo Testamento, Sígueme: Salamanca 1972.

-J. Ferrer, Hebreu: Llengua, Literatura, Gramàtica, Universitat de Girona 2002.

-R. Meyer, Gramática de la lengua hebrea, Riopiedras: Barcelona 1989.

-M. Pérez Fernández, La Lengua de los Sabios, (Biblioteca Midrásica 13), Verbo Divino: Estella 1992.

-M. Sáenz-Badillos, Historia de la Lengua Hebrea, Ausa: Sabadell 1988.

 

2. Temes teològics del Nou Testament

-Xavier Léon Dufour, Diccionario de Teología del Nuevo Testamento, Madrid: Cristiandad 1977.

-Horzt Balz-Gerhard Schneider (eds.), Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 2 vol., Salamanca: Sígueme 1996.

-I. Ricart-J.W. Wenham , Gramàtica grega del Nou Testament, Facultat de Teologia de Catalunya 1997.