Logo

Llicenciatura en Ciències religioses

L'espiritualitat en els textos Bíblics

  • Titulació: Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual)
  • Modalitat: Iscreb Virtual
  • Semestre: 2n | ECTS: 5
  • Àrea: Biblia | Període lectiu: 1r semestre
  • Professorat: Dra. M. Claustre Solé i Auguets |

Justificació


Espiritualitat bíblica: l’Aliança
Un concepte fonamental de tota la Bíblia que defineix la relació entre Déu i l’home és l’«aliança».
Tot allò que fa referència a les diferents aliances que apareixen a la Bíblia esdevé objecte de reflexió per poder penetrar en l’esperit que hi anima.
L’objectiu del curs será, doncs, estudiar-les i treure les conclusions que se’n derivin.
La participació i el treball dels alumnes seran determinants en la consecució d’aquest objectiu i un element decisiu en la qualificació final.
Com esquema base de la matèria proposem el següent (sempre revisable en el decurs de les classes):
1. L’Aliança a la Bíblia.
2. L’aliança de Déu amb Abraham.
3. L’aliança del Sinaí.
4. La nova aliança en els profetes.
5. Crist: l’aliança perfecta i definitiva.
6. La novetat del segell de l’Esperit.
7. La llei de l’Esperit: llibertat en l’amor.

 

Requisits i orientacions prèvies

 És recomanable no solament haver cursat les assignatures fonamentals de Teologia sinó també disposar d’un bon coneixement de la teologia bíblica dels dos Testaments.

Competències:

Capacitat crítica per elaborar un discurs teològic a partir dels moments culminants del diàleg entre Déu i el seu poble.

Capacitat per descobrir en els orígens la voluntat de Déu d’acostar-se a la humanitat sense demanar-li cap contrapartida i aprofundir en la seva realització fent estada en el cor dels homes a través de l’Esperit d’amor.
Afirmació de l’esperança cristiana en el compliment de les promeses de Déu.
 

Objectius:

L’estudiant serà capaç de tenir una visió global dels plans de Déu el desenvolupament dels quals sempre han tingut una línia de força que la infidelitat del poble mai ni podrà canviar..

L’alumne serà capaç d’analitzar els textos concrets del Gènesi, de l’Èxode, dels profetes, de sant Pau, de la carta als hebreus i d’altres i detectar-hi la constant i misericordiosa presència de Déu en la vida del poble.

1.- L’Aliança a la Bíblia

2.- L’aliança de Déu amb Abraham
3.- L’aliança del Sinaí
4.- La nova aliança en els profetes
5.- Crist: l’aliança perfecta i definitiva
6.- La novetat del segell de l’Esperit
7.- La llei de l’Esperit: llibertat en l’amor

Metodologia: 

Activitat  a l’aula: 40%

 
Exposicions del professor: 30%
Presentacions dels alumnes i debat a l’aula: 10%
 
Activitat fora de l’aula: 60%
 
Reflexió personal sobre cada un dels temes forts que s’expliquin a l’aula
 

Avaluació:

Exposició a l’aula: 50%

Examen final: 50%
 
L’examen final comporta un treball personal i sintètic que relacioni amb arguments tots els temes de l’assignatura. Implica un reflexió personal i una visió de conjunt. Aquest treball aglutina el 50% de l’examen.