Logo

Curs de preparació per a la prova de més grans de 45 anys

Curs de preparació per a la prova de més grans de 45 anys (2022-21)


PRESENTACIÓ

Aquest és un curs impartit per internet, pensat per acompanyar als alumnes que desitgin superar la Prova d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys. Que consta de l’examen de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana.

OBJECTIU: 

Preparar l’alumne per a què superi amb èxit l’e-xamen oficial d’Accés a la Universitat per a més grans de 45 anys.

DOCENT: 

Jaume Prat Fabregat, Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona (UB). Docent amb llarga experiència en l’àrea de la llengua i la literatura catalanes. Especialitzat en la incorporació de les noves tecnologies de l’en-senyament de la llengua i la literatura. Pa-ral·lelament, ha estat autor i coordinador de di-versos materials didàctics, i formador en cursos de llengua catalana en línia per a docents i de preparació per a l’accés a la universitat per a ma-jors de 25 i 45 anys.

CONTINGUTS: 

El curs prepara per a superar els tres exàmens de pro-va d’accés per a més grans de 45 anys.
 • Preparació per a comentar un text.
 • Llengua catalana.
 • Llengua castellana.

DESTINATARIS: 

Persones que tinguin 45 anys o més d’edat, i que es-tiguin interessades en poder accedir a estudis uni-versitaris, i que no tinguin cap titulació acadèmica o experiència laboral que els permeti fer-ho directament.

REQUISITS D'ACCÈS: 

 • Tenir els 45 anys d’edat (o més) en l’any natu-ral en el que es celebri la prova.
 • No tenir cap titulació acadèmica que permeti l’accés directa a la Universitat.

METODOLOGIA: 

Els alumnes segueixen des de casa els continguts, comptant amb un professor de suport, equip tèc-nic i administratiu del centre. A través del nostre campus virtual, l’alumne podrà aprofitar tots els recursos de les nostres tecnologies.

MATRICULACIÓ: 

 • Inici de matriculacions: 2/09/2021
 • Final de matriculacions: 28/09/2021

CALENDARI: 

 • 2 d'octubre 2021 (1a trobada presencial)
 • 19 de febrer 2022 (2a trobada presencial a Barcelona)
 • Fi de curs 15 d’abril 2022
 • Prova d’accés a la universitat: La Facultat de Teologia de Catalunya convoca les proves d’accés a la universitat de majors de 25, 40 i 45 anys que es realitzaran entre els mesos de maig i juny. La inscripció de les proves es durà a terme al mes d’abril.
PREU:
180€

 

Descarregar-me el tríptic