Logo

Llicenciatura en Ciències religioses

Llengües bíbliques

*Professor en català - **Professor en castellà

Justificació

Un coneixement de l’hebreu i del grec és bàsic per a una lectura dels textos bíblics, especialment per als alumnes que optin per fer una llicència en Bíblia.
No es pot accedir a la teologia sense haver tingut almenys un tast de l’humus natural en què aquesta creix i es desenvolupa, és a dir en les llengües originals, l’hebreu i el grec.

Requisits i orientacions prèvies

Una coneixença de la pròpia llengua ajudarà a copsar millor la gramàtica (morfologia, sintaxi...) en el moment d’explicar les llengües bíbliques.

Competències:

1. Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat
2. Motivació per la qualitat
3. Aprofundir en els continguts propis del Grau, àmbit Bíblia.
4. Conèixer els mètodes i recursos d’investigació, aplicar-los a l’àmbit bíblic amb un nivell òptim de coneixement i us de les llengües bíbliques.
5. Demostrar capacitat d’escolta, respecte i diàleg, facilitant l’estudi i la comunicació.
 

Objectius:

Dominar la lectura del vocabulari bàsic hebreu i grec que hi ha a les fonts de l’AT i del NT i assimilar-ne la teologia. No sols en l’aspecte exegètic sinó també en l’hermenèutica.

I. Temes teològics del Primer Testament
1. El tetragrama. Lectura, història del terme hebreu, significació i abast del monoteisme
2. Hesed. "Amor"
3. Go'el. Redempció
4. Yom Kippur. El Gran Perdó.
5. Berit L'aliança-projecte salvífic

II. Temes teològics del Nou Testament
1. Ensenyar a llegir el grec, usant etimologies i textos del NT per tal manejar un vocabulari grec.
2. ἀγάπη (φιλία), αἰῶν, ἀκολουθέω, ἀλήθεια, ἁμαρτία, ἄνθρωπος (γυνή, ἀνήρ), βασιλεία, γινώσκω, διακονέω, δικαιοσύνη, δοκιμάζω, ἐγείρω, εὐαγγελίζω, εὐλογέω, εὐχαριστέω (χάρις, χάρισμα), καλέω (ἐκκλησία), καρδία, κήρυγμα, κόσμος, λόγος, μαρτυρέω, ὁδός, οἰκοδομέω, παράδοσις, παρουσία, πίστις, πνεῦμα, σάρξ, σώμα, σωτερία (σωτήρ), ψυχή, ζωή.
 

 

Metodologia:

I. Temes teològics del Primer Testament
1. Classes magistrals: 11%
2. Exposicions dels alumnes: 5%
3. Estudi personal: 19%
4. Preparació exposició i treball final: 13%

II. Temes teològics del Nou Testament
1. Classes magistrals: 12%
2. Exposició dels alumnes: 6%
3. Recerca personal tutoritzada: 6%
4. Estudi personal: 14%
5. Preparació de l’exposició i treball final: 14%