Logo

Llicenciatura en Ciències religioses

Literatura jueva en època intertestamentària

  • Titulació: Llicenciatura en Ciències Religioses
  • Modalitat: Iscreb Presencial
  • Semestre: 2n | ECTS: 5 | Hores de classe setmanals: 3
  • Àrea: Biblia | Període lectiu: 2n semestre
  • Professorat: Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana |

Justificació

La literatura respon a una visió de la realitat, la seva forma i el seu contingut és divers perquè reflecteix part de l’experiència humana inserida en el moment històric i social.
La literatura intertestamentària abraça un temps imprecís que va del 200 aC al 200dC, i es refereix a escrits jueus (o amb interpolació cristiana segons l’època). Part d’aquesta literatura constitueix una de les fonts literàries dels escrits evangèlics sent un dels seus fonaments culturals. El marc històric i religiós és el del seu temps, i els matisos teològics són diversos tant en el judaisme com en el cristianisme.

 

La literatura Intertestamentària jueva té un context històric, socio-cultural i religiós que la influeix i es reflecteix en els textos. El seu contingut és divers en formes i gèneres literaris amb dependència i referència, més o menys explicita, dels textos bíblics.

Requisits i orientacions prèvies

• L’assignatura s’ofereix als alumnes per blocs que, alhora, es divideixen en temes i en subapartats.
• Cal estar al cas del Programa de l’assignatura, de les indicacions que s’hi donen i dels comunicats que es publiquen al llarg del curs.

 Competències:

II. A Competències Específiques de la Llicenciatura

 

b). Ser capaç de seguir i interpretar críticament els darrers avanços en la teoria i en la pràctica.
e). Mostrar originalitat i creativitat respecte a l’ús de la seva disciplina

II.B Específiques del Màster en Teologia Bíblica

a). Aprofundir en els continguts propis del Grau, àmbit Bíblia.
b). Formular criteris generals i específics en relació a temàtiques concretes de l’àmbit de Bíblia.
e). Identificar i investigar els factors/situacions actuals des de la perspectiva bíblica.
f). Demostrar capacitat d’escolta, respecte i diàleg, facilitant l’estudi i la comunicació.

  1. Bíblia.
  2. Formular criteris generals i específics en relació a temàtiques concretes de l’àmbit de Bíblia.
  3. Identificar i investigar els factors/situacions actuals des de la perspectiva bíblica.
  4. Demostrar capacitat d’escolta, respecte i diàleg, facilitant l’estudi i la comunicació.

 

Objectius:

L’objectiu fonamental de l’assignatura és fer una aproximació al món religiós i cultural del judaisme amb el que va conviure Jesús i les primeres comunitats cristianes.

• Tema 1.: Introductori.
- Enquadrament històric, social, religiós (teologia)
- Hel•lenisme, judaisme, cristianisme
- Literatura judeo-hel•lenística. La interpretació de l’Antic Testament
- L’apocalíptica

• Tema 2.: Qumran
- Els rotlles de la mar Morta. Descoberta
- Essenis, terapeutes, comunitat de Qumran
- La Regla de la Comunitat
- Altres textos

• Tema 3.: La LXX
- Estat de la qüestió
- La Carta d’Aristeas

• Tema 4.: Literatura jueva abans del cristianisme
- Els Testaments dels Dotze Patriarques
- El Testament de Job
- El llibre dels Jubileus
- L’Apocalipsi siríaca de Baruc
- Josep i Àsenet
- Vides dels profetes
- ...

• Tema 5.: Filò d’Alexandria i Flavi Josep
- De vita contemplativa
- Antiquitates Judaicae

 

 

Metodologia:

• L’assignatura es presenta en règim d’Avaluació Continuada que inclou: assistència a les sessions, presentació i participació a les sessions grupals. (l’alumne en règim d’oient ha d’estar disposar a participar activament en l’assignatura).
• L’eina de treball de l’assignatura és el material que es presenta a l’iniciï de curs.
• Preparació i participació magistral: aproximadament, un 50% del temps assignatura.
• Treball individual-grup, presentacions a l’aula...: aproximadament, un 50% del temps assignatura.
• La concreció dels requisits es donarà a conèixer a l’iniciï de curs juntament amb la bibliografia de suport.
Altres recursos que es posaran en coneixement de l’alumnat a l’iniciï de curs.
 

Avaluació:

• Avaluació formativa. Segons el dit a l’apartat anterior, l’avaluació és continuada i qualitativa/quantitativa segons requisits que es donaran a conèixer a l’iniciï de curs.
• Els percentatges valoratius són:
- Assistència a les sessions generals: 30%
- Preparació i presentació textos de lectura: 50%
- Participació activa a les sessions: 20%
L’opció de la Segona Convocatòria (setembre) es contempla per aquells alumnes que no compleixen els requisits de l’opció anterior. A concretar en el seu moment.