Logo

Llicenciatura en Ciències religioses

Daoisme i Confucianisme

  • Titulació: Llicenciatura en Ciències Religioses
  • Modalitat: Iscreb Presencial
  • Semestre: 2n | ECTS: 5 | Hores de classe setmanals: 3
  • Àrea: | Període lectiu: 2n semestre
  • Professorat: Dr. Manel Ollé* |
*Professor en català - **Professor en castellà

Justificació

L’objectiu d’aquesta assignatura és familiaritzar l’alumne amb dues de les tradicions espirituals més rellevants de la Xina i molt influents a d’altres països de l’Est asiàtic, el confucianisme i el daoisme. Es tractaran les principals fonts textuals, doctrines i pràctiques religioses d’ambdues tradicions, així com els seus desenvolupaments més recents. Partint de l’estudi de les idees i creences fonamentals confucianes i daoistes, també s’examinarà la seva pervivència en el món actual i les seves possibles aportacions al diàleg interreligiós i intercultural.

Requisits i orientacions prèvies

És recomanable (no obligatori) el coneixement de la llengua anglesa o francesa per tal de garantir l’accés a una bibliografia recomanada més àmplia.
Competències:
·         Capacitat de relacionar-se eficaçment a través de l’expressió clara mitjançant l’escriptura
·         Capacitat d‘assolir la comprensió i adhesió dels altres en la transmissió d’idees, coneixements i sentiments
·         Capacitat d’interrogar-se sobre les coses i pels fonaments
·         Manera de pensar que ens permet discriminar entre els diferents aspectes d’una determinada realitat
·         Comprensió i acceptació de la diversitat social i cultural com un element enriquidor per a la pròpia existència
·         Recerca de l’excel·lència en l’activitat acadèmica, orientada a resultats i centrada en la millora contínua
·         Capacitat d’identificar, analitzar i definir els elements significatius d’un problema per tal de resoldre’l amb criteri i efectivitat
 
Objectius:
1. L’estudiant serà capaç de conèixer les tradicions espirituals confuciana i daoista. Assolir una bona comprensió de les principals idees originades a la Xina antiga, els seus desenvolupaments posteriors i reconèixer la seva influència en les cultures i les societats asiàtiques actuals.
2. L’estudiant podrà situar els pensadors en el seu temps, conèixer les seves principals obres, el seu pensament i la seva significació en la història de la filosofia i l’espiritualitat.
3. L’estudiant serà capaç de comprendre la formació i el dinamisme dels conceptes bàsics de la filosofia i les religions asiàtiques per tal d’apropar-se a aquestes cultures des dels seus propis termes.
4. L’estudiant es familiartizarà amb els clàssics confucians i daoistes proposats, aprendrà a interpretar-los acuradament i a aprofundir en les qüestions cabdals que s'esmenten així com
a relacionar les diferents posicions filosòfiques, els problemes i les necessitats a què responen.

 

5. L’estudiant serà capaç de reconèixer els trets principals de les pràctiques de les dues tradicions: ritus, culte, espai i temps sagrat, moral, models de santedat, concepció de la vida i la mort, etc.
Unitat 1. Introducció. Idees, creences i pràctiques religioses a la Xina.
Unitat 2. La religió a la Xina antiga.
Unitat 3. Confuci: vida i doctrina.
Unitat 4. Lectura de les Analectes o Lunyu.
Unitat 5. El confucianisme en el món actual.
Unitat 6. El daoisme: orígens, escriptures, doctrines i pràctiques.
Unitat 7. Lectura del Daodejing.

 

Unitat 8. Transformacions del daoisme.
Metodologia:
A l’aula: 40%
-Exposició teòrica dels continguts per part del docent: 20%
-Treball en parelles o en grup, discussió i exposicions orals 20%: debat dirigit; diàlegs simultanis i resolució de problemes.
 
Fora de l’aula: 60%
-Lectura, preparació de les discussions de grup i exposicions orals i estudi: 45%

 

-Tutories: 15%
 
Avaluació:
- Dues exposicions orals:  Lunyu (o Analectes)de Confuci i Daodejing de Laozi : 30%, 30%
- Prova escrita final: Conceptes bàsics: 40%