Logo

Batxillerat en Ciències Religioses

Eclesiologia

 • Titulació: Batxillerat en Ciències Religioses
 • Modalitat: Iscreb Presencial
 • Curs: 3er | Semestre: 1r | ECTS: 6 | Hores de classe setmanals: 3
 • Àrea: Filosofia-Teologia | Període lectiu: 1r semestre
 • Professorat: Llic. Lluís Agustí i Parrot |

Justificació

Es tracta de proposar als alumnes els elements bàsics de l’ Eclesiologia Fonamental, de
l‘Eclesiologia Històrica i de l’ Eclesiologia Sistemàtica. Donarem èmfasi a la pregunta que es fa a si mateixa l’ Església al Concili Vaticà II (“Església de Déu, què dius de tu mateixa?”),  en l’ intent de ser fidel a les seves fonts i de ser significativa en el moment present.
També farem un breu balanç del recorregut fet en els 50 anys de post concili.
Descriurem la nova consciència sagramental i de comunió que expressa en l’ esdeveniment conciliar, i el seu arrelament en la Trinitat i en l ’Eucaristia.

 

Finalment traurem algunes conclusions de cara a la missió de l’Església.

Requisits i orientacions prèvies

Cal haver cursat l’assignatura de Teologia fonamental i de Metodologia teològica.

Competències:
1.- Consciència de la complexitat del missatge cristià dins la diversitat del marc cultural/social/teològic actual.
2.- Capacitat de comprendre, relacionar i situar-se críticament davant d’idees, valors, actituds.
3.- Sensibilitat envers la diversitat d’opinions, pràctiques i estils de vida.
4.- Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits.
5.- Coneixement dels fonaments de la teologia cristiana: Déu, Crist, revelació, fe i raó, Escriptura, Tradició, Magisteri, comunitat eclesial.
6.- Capacitat de posar en diàleg, qüestionar i il·luminar la pròpia experiència de fe amb el contingut fonamental de la teologia cristiana.
Objectius:
 1. Conèixer els textos eclesiològics fonamentals del Vaticà II.
 2. Superar la visió de l’ Església com a institució per aprendre a veure-la com a Misteri de la presència activa de Déu (Pare, Fill i Esperit) en el món.
 3. Descobrir claus de lectura per interpretar les tensions i els reptes de l’ Església avui.
 4. Estimular la identificació amb l`Església i amb la seva missió.
 5. Ajudar a clarificar la pròpia identitat cristiana de cara a un diàleg interreligiós i ecumènic. 
0.- INTRODUCCIÓ
        Orígens i història del tractat d’Eclesiologia.
         
 I.- ECLESIOLOGIA FONAMENTAL
 1. De Jesús a l’ Església
 2. L’Església neotestamentària: norma i fonament.
 
II.- ECLESIOLOGIA HISTÒRICA
 1. Diferents autocomprensions de l’ Església al llarg del temps.
 2. El Concili Vaticà II, moment especialment significatiu en la història de l’Església.
                * Discurs d’obertura de Joan XXIII. “Gaudet Mater ecclesia” (1962)
                * Les quatre grans Constitucions: SC, DV, LG, GS.
                * Altres documents significatius.
 1. L’ herència del Vaticà II. El Concili Pastoral Tarraconense (1995). El moment actual.
 
III.- ECLESIOLOGIA SISTEMÀTICA
 1. Ecclesia de Trinitate. L’ Església neix de la Trinitat i n’és l’ icona. Poble de Déu. Cos de Crist. Temple de l’Esperit. Església de Comunió i missió. L’Església sagrament en la història i en el món.
 2. Ecclesia de Eucharistia. L’ Església neix de l Eucaristia, “font i cim de tota la vida cristiana”(LG 11). Moments teològic-rituals i moments existencials de la celebració.
 3. La unitat de l’Església. L’Església, comunió d’esglésies. L’Ecumenisme.
 4. La santedat de l’Església. Santedat i pecat a l’Església. La tensió escatològica. La comunió dels sants.
 5. L’apostolicitat de l’Església. Comunitat cristiana i diferents formes d’existència eclesial: laïcat, vida consagrada, clergat. Ministeri apostòlic i petrí.
 6. La catolicitat de l’Església. Sentit de la catolicitat. La “missió” i les “missions”. Relació amb el món.
 
IV.- MISSIÓ DE L’ESGLÉSIA
                                               

 

 1.  “L’Església és missionera per naturalesa”. Anunci del Regne amb paraules i amb la vida.

A l’ aula: 57 hores (38%)

 1. Exposició del professor, 42 hores (28 %)
 2. Debat, comentari de textos exposicions, 9 hores (6%)
 3. Exàmens, 6 hores (4%)

 

Treball personal de l’ alumne: 93 hores (62%)

 1. Estudi personal, 53 hores (35,5%)
 2. Preparació de treballs i comentaris, 25 hores (16,5%)
 3. Preparació d’ exàmens, 15 hores (10%)
Avaluació:
1.    Assistència i participació a l’ aula:  10%
2.    Lectura i comentari de textos eclesiològics:  30%
3.    Examen sobre la eclesiologia sistemàtica:  40%
4.    Reflexió conclusiva personal:  20%
(sobre 10 punts)