Logo

Batxillerat en Ciències Religioses

Metodologia Teològica

  • Titulació: Batxillerat en Ciències Religioses
  • Modalitat: Iscreb Presencial
  • Curs: 1er | Semestre: 2n | ECTS: 2 | Hores de classe setmanals: 1
  • Àrea: Teologia | Període lectiu: 2n semestre
  • Professorat: Llic. José Manuel Andueza |

Justificació

Qualsevol àrea del coneixement requereix una identificació de la seva caracterització i, alhora, una competència metodològica general i del seu mètode en particular. En aquesta assignatura s’ofereix una introducció dels elements fonamentals de metodologia i del mètode teològic. Pel que fa al seu contingut està vinculada a la totalitat de les matèries teològiques, doncs, el requeriment metodològic és imprescindible per a la correcta reflexió i elaboració teològica. L’assignatura pretén donar una primera resposta a les següents qüestions: ¿Quina és la caracterització d’aquest saber que anomenat “teologia”? ¿Quina és la seva caracterització metodològica? ¿Ha evolucionat la manera d’elaborar-se? ¿Podem dir -encara- que la teologia és una ciència? ¿Quins són els principals reptes metodològics contemporanis? ¿Quins són els principals estris per tal d’afavorir un bon treball teològic? L'assignatura combinarà aspectes reflexius i exercicis pràctics.
 

Requisits i orientacions prèvies

Cap.

- Capacitat d’anàlisi i síntesi
- Capacitat d’organització i planificació
- Coneixements generals bàsics
- Comunicació oral i escrita
- Habilitats de gestió de la informació
- Habilitats d’investigació

Competències GENERALS- ESPECÍFIQUES de Batxillerat:

- Coneixement i aprofundiment en la teologia cristiana des de les diverses dimensions: intel•lectual, cultural , històrica.
- Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits.
- Sensibilitat envers la diversitat d’opinions, pràctiques i estils de vida.

Competències ESPECÍFIQUES de Batxillerat:

- Coneixement dels fonaments de la teologia cristiana; Déu, Crist, revelació, fe i raó, Escriptura, Tradició, Magisteri, comunitat eclesial.
- Coneixement i comprensió pràctica del mètode emprat en l’elaboració del coneixement teològic.
- Reconèixer i valorar les aportacions de les Ciències de la Religió a les qüestions frontereres amb la Teologia.
- Capacitat per usar amb autonomia els principals estris i suports per l’elaboració de treballs teològics.
 

- Prendre consciència de la importància del mètode en qualsevol àmbit de recerca.
- Aprofundir la relació entre coneixement (epistemologia) i mètode (metodologia)
- Conèixer les principals configuracions del saber teològic i el seu mètode en el decurs de la història i en la contemporaneïtat.
- Prendre consciència de la necessitat d’una reflexió teològica sobre Internet.
- Saber identificar textos concrets en relació a la tipologia de producció teològica.
- Sintetitzar els trets del mètode teològic i els seus principals reptes.
- Conèixer els principals estris i suports per l’elaboració de treballs teològics així com realitzar exercicis i aplicacions.
- Tenir una informació suficient sobre la Biblioteca Episcopal del Seminari de Barcelona, la seva estructura, funcionament i serveis.