Logo

Màster Diàleg interreligiós, ecumènic i cultural

Judaisme postbíblic

  • Titulació: Màster diàleg interreligiós, ecumènic i cultural (virtual)
  • Modalitat: Iscreb Virtual
  • Semestre: 1r | ECTS: 5
  • Àrea: | Període lectiu:
  • Professorat: Dr. Joan Ramon Marín i Torner |

Justificació

 El judaisme es caracteritza per haver desenvolupat molt la «tradició oral», interrelacionada estretament amb la «tradició escrita» (text bíblic). Amb la tradició oral es vol desentranyar al màxim, a través de l’estudi del text bíblic, tots els sentits possibles de la paraula de Déu i trobar-hi totes les aplicacions pràctiques.
En el Diàleg interreligiós interessa conèixer l’origen d’aquesta «tradició» i el seu desenvolupament fins arribar pràcticament al nostre temps, especialment, pel que fa a Europa, en la força que va agafar la mística i la pietat.

Requisits i orientacions prèvies

 Tenir els coneixements bíblics propis del Batxillerat en Ciències Religioses.

 1-De contingut
1.1. Plantejament de la dimensió del “sentit” i la seva integració en la “dimensió religiosa” des d’una perspectiva universitària i interdisciplinar.
1.2. Explicitar la pertinença per a l’actual conjuntura cultural del coneixement i del reconeixement de les principals tradicions espirituals de la humanitat.

2-De procediment
2.1.Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits.
2.2.Habilitats d’investigació

3-D’actituds
3.1.Treball en equip
3.2.Valorar l’especificitat de les aportacions de les diverses tradicions espirituals en l’àmbit d’estudi de les Ciències de la Religió: sagrat, divinitat, fe, creença, culte, moral...

 Conèixer el sentit profund que té en el judaisme l’estudi i l’aplicació a la vida del text bíblic.
Tenir nocions generals de la història i el valor de la mística en el judaisme europeu.
Copsar la vivència profunda que amara i s’expressa en les festes jueves.

 1-INTRODUCCIÓ: ELS JUEUS A JUDEA I GALILEA DESPRÉS DE LA PRIMERA (66-73 DC) I SEGONA GUERRA (132-135 DC)

2-LA TRADICIÓ ORAL
2.1.Importància de la tradició oral en el judaisme postbíblic. l’halakà transmesa oralment
2.2.Natura de l’halakà
2.3.Les fonts de l’halakà
2.4.La importància de l’estudi, una paradoxa del judaisme postbíblic

3-EL PATRIARCAT
3.1.La formació i desenvolupament del patriarcat a Israel
3.2.Història dels gaons de Babilònia
3.3.Història dels gaons d’Israel
3.4.Història i doctrina dels ‘caraïtes’

4-LA MÍSTICA JUEVA I LA CÀBALA
4.1.Els orígens de la càbala i el seu perquè: la mistica jueva antiga
4.2.Aportació a la mística jueva dels hassidim d’Alemanya-nord de França (s. xii-xiii)
4.3.La càbala
4.4.El hassidisme del s. Xviii

5-LES FESTES JUEVES EN EL JUDAISME POSTBIBLIC
5.1.La pasqua en època del temple (d’inicis del s. i a l’any 70 dc)
5.2.Pentecosta o festa de les setmanes (šabu‘ot)
5.3.Tabernacles (sukkot)
5.4.Cap d’any, roš ha-šanah
5.5.Dia de l’expiació (yom kippur o yoma’)
5.6.La dedicació del temple, hanukkah
5.7.La festa de purim

 L’assignatura té 5 ECTS (=125 hores). Aquestes 125 hores es distribueixen de la següent manera:

Tutories individuals i/o col•lectives (activitats, fòrums, debats, xats, qüestionaris...): 10%
Consultes al professor: 2%
Trobades presencials: 5%

Estudi i treball de l’alumne: 83%

Lectura i estudi personal: 48%
Planificació, preparació i realització de les tutories individuals i/o col•lectives: 35%

Com que l’assignatura dura 18 setmanes lectives, idealment s’hi haurien de dedicar unes 7 hores setmanals entre tot.
L’aprenentatge es fa a través de l’estudi per part dels alumnes del material de contingut de cada unitat i la lectura dels materials complementaris..
Després d’un temps per a l’estudi personal del contingut, es proposen una sèrie d’activitats avaluables.

- L’avaluació és continuada.
- S’avaluen les competències. Cada competència té una activitat específica per avaluar-la. La nota final de cada competència serà la mitjana de les notes obtingudes en cada unitat.
- La nota final del curs serà la suma de totes les competències. Cada competència equival a 1,66 punts de la nota final (1,66 x 6 = 10).
- S’han de realitzar almenys el 30% de les activitats. Això equival a superar com a mínim les unitats 1 – 2.
- No es pot tenir nota del curs si es té alguna competència sense aprovar (encara que estiguin aprovades totes les altres). Se’n farà seguiment en les tutories.
- Després de cada unitat es passarà a cadascú un informe amb les notes.