Logo

Llicenciatura en Ciències religioses

Seminari II: Els Salms, un itinerari poètic

  • Titulació: Llicenciatura en Ciències Religioses
  • Modalitat: Iscreb Presencial
  • Semestre: 2n | ECTS: 5 | Hores de classe setmanals: 3
  • Àrea: Biblia | Període lectiu: 2n semestre
  • Professorat: Dra. M. Claustre Solé i Auguets |

Justificació

Els salms, un dels llibres més llegits i coneguts pels cristians de tots els temps. Han estat utilitzats constantment en la pregària i en la litúrgia. Els Salms es cantaven i es recitaven davant determinades circumstàncies de la vida. Per entendre’ls cal adonar-se de què són història, són la vida convertida en pregària, la història transformada en eucaristia mitjançant la seva entrada en el culte.

Els cristians venim pronunciant durant segles la pregària d'Israel i amb això reconeixen que aquest poble ha tingut l'encert de parlar com un testimoni de tota la humanitat.  Però, com poden ajudar-nos a nosaltres avui? ¿Com entrar en uns textos que reflecteixen una mentalitat, unes institucions i una cultura ben diferents a la nostra?

Requisits i orientacions prèvies

Haver cursat les assignatures d’Antic Testament

 

 

Competències transversals (genèriques

·    Coneixements generals bàsics

·    Habilitats de gestió de la informació (buscar i analitzar informació de fonts diverses)

·    Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

·    Capacitat d’anàlisi i síntesi

 

Competències específiques:

·    Capacitat per connectar els coneixements adquirits amb altres àrees de coneixement.

·    Coneixement i opinió crítica sobre la teologia dels llibres bíblics

Coneixement i comprensió pràctica de mètodes i tècniques d’estudi/anàlisi del text bíblic.

 ·    Conèixer amb profunditat el contingut  i el missatge dels salms

Descobrir la importància dels salms en el Nou Testament

 

1.     Introducció

2.     Antropologia dels salms

3.     La simbologia en els salms

4.     Teologia dels salms

5.     Sitz im leben de gran part dels salms:  la litúrgia del segon temple

·   les festes, les peregrinacions, la música, els instruments...

6.     Els salms en el Nou Testament

7.     Gèneres literaris presents en els salms

Anàlisi literària i exegesi d’alguns salms dels diferents gèneres literaris

 

·    Explicació a classe per part de la professora

·    Ús de PPS per a esquemes, imatges i síntesis expositives.

·    Audicions a classe de música dels salms.

 

DSTRIBUCIÓ DE TEMPS DE LA ASSIGNATURA:


Dins de l’aula:   40%. Repartit entre:     

·    Classes magistrals

·    Activitats grupals

·    Exposicions per part dels alumnes

Hores i activitats fora de l’aula: 60%.  Repartit entre:     

·    Lectura i estudi personal

·    Treballs a realitzar

 

·    Preparació de l’examen o treball de recerca 

·    Lectura personal per part dels alumnes del Llibre dels salms.

 

·    Diàleg a classe sobre qüestions relacionades amb la temàtica que s’estudia. 

Criteris d’avaluació:

·    Per tractar-se d’una avaluació continuada es tindrà en compte l’assistència a classe, el diàleg i la participació en les activitats proposades.
·    Es valorarà la redacció, la presentació i l’aportació personal especialment en els treballs i activitats. 

·    Es valorarà l’assistència a seminaris, conferències o activitats complementàries relacionades amb la matèria.

 

Tècniques d’avaluació:

·    S’avaluaran les competències genèriques en les diferents activitats que es duguin a terme, en les exposicions així com en el diàleg a classe (40 %).

·    Les competències específiques s’avaluaran:

mitjançant un examen a final de curs o bé un treball de recerca acompanyat per la professora   (60 %)

 Alonso Schökel, L., Salmos I-II, Estella 1992-1993

-- Estudios de poética hebrea, Barcelona 1963.

García trapiello, J., Introducción al estudio de los salmos, Edibesa, Salamanca, 1998.

Gunkel, H., Introducción a los Salmos, Valencia 1983.

Kraus, H.J., Teología de los Salmos, Salamanca 1985

-- Los Salmos (2vols) Ed. Síqueme, Salamanca 1993.

Jacquet, L., Les Psaumes et le coeur de l’homme, Brussel·les 1975/79 (3 vols.).

Monloubou, L., L’imaginaire des Psalmistes. Psaumes et Simboles. París 1980

Ravasi,G., Il libro dei Salmi, Bolonya 1981/84, (3 vols).

Sabourin, L., Le livre des Psaumes, Montreal/Paris 1988.

Walter Wolf, H., Antropología del Antiguo Testamento, Sígueme, Salamanca, 1974