Logo

Llicenciatura en Ciències religioses

Història de la Missió Apostòlica

  • Titulació: Llicenciatura en Ciències Religioses
  • Modalitat: Iscreb Presencial
  • Semestre: 1r | ECTS: 5 | Hores de classe setmanals: 3
  • Àrea: Diàleg | Període lectiu: 2n semestre
  • Professorat: Dr. Lluís Serra i Llansana |

Justificació

Requisits i orientacions prèvies

Els continguts s’estructuren d’acord amb els punts següents:

INTRODUCCIÓ

1. FONTS HISTÒRIQUES
1.1. Fonts bíbliques
1.1.1. El llibre dels Fets dels Apòstols
1.1.2. Les Cartes autèntiques de Pau
1.2. Fonts extrabíbliques

2. ELS TESTIMONIS DE LA PRIMERA HORA DE L’EVANGELITZACIÓ: PERE i PAU
2.1. En els Fets dels Apòstols
a) Programa general de l’obra
b) Evolució dels protagonistes
c) La figura de Pau
d) Pau i Jerusalem
2.2. En les Cartes

3. RECONSTRUCCIÓ DEL QUADRE HISTÒRIC A PARTIR DELS RELATS
3.1. Comparació dels dos relats
3.1.1. Orígens de Pau
a) Coincidències
b) Divergències
c) Primeres conjectures
3.1.2. Visites de Pau a Jerusalem
a) Coincidències
b) Divergències
c) Primeres conjectures
3.1.3. Els viatges missioners de Pau
a) Coincidències
b) Divergències
c) Primeres conjectures
3.1.4. El concili i el postconcili
a) Coincidències
b) Divergències
c) Primeres conjectures
3.2. Cronologia relativa o interna
3.3. Cronologia absoluta o externa
a) Damasc
b) Gran fam universal
c) Expulsió dels jueus de Roma
d) Trobada amb Gal•lió
e) Fèlix i Festus
3.4. Models proposats de reconstrucció històrica
a) Escola alemana
b) R. Jewett
c) G. Lüdemann
d) J. Becker
e) A. Suhl
3.5. Proposta de cronologia
a) Fets referencials i col•locació dels fets subsidiaris
b) Edat de Pau

4. ITINERARI DE L’EXPANSIÓ CRISTIANA AL s.I
PROPOSTA D’UN NOU MODEL DE RECONSTRUCCIÓ DEL QUADRE HISTÒRIC
4.1. Clarificació crítica dels episodis controvertits
4.1.1. La crisi hel•lenista
a) Inicis de la comunitat cristiana
b) Presentació del conflicte dels hel•lenistes
c) Organització del servei d’ajut als pobres
d) Naturalesa del problema plantejat
e) Tendències ideològiques globals del judaisme
f ) Conseqüències del conflicte
4.1.2. La conversió de Pau a Damasc
a) Lectura tradicional
b) Nova hipòtesi
c) Problemàtica de la hipòtesi formulada
d) Conclusions
4.1.3. Els viatges de Pau a Jerusalem
a) Presentació de les dades dels textos
b) La crisi latent a la fundació d’Antioquia
c) Conseqüències de la polèmica
d) Reconstrucció del conflicte d’Ac 11-12
4.1.4. El conflicte dels aliments
a) Naturalesa de la problemàtica plantejada
b) Moment

- Ensenyament-aprenentatge presencial (40%)
La classe presencial comprèn dues hores i mitja cada dilluns, amb una breu pausa, des del 10 de febrer fins al 25 de maig.
S’utilitzaran diversos mètodes:
a) exposició del professor (32%)
b) debats, treball en grup, simulació i exàmens... (8%)

- Ensenyament-aprenentatge (fora de l’aula)
a) dirigit: treballs, lectures... (25%)
b) autònom: estudi personal, lectures complementàries, consultes a la biblioteca... (35%)

S’opta per una avaluació continuada, que serà duta a terme en diversos moments:

- Avaluació inicial: per conèixer els nivells de partida de l’alumnat i ajustar aquests i els objectius del currículum.

- Avaluació formativa: es va duent a terme al llarg de l’assignatura a fi que l’alumnat i el professor vagin obtenint dades sobre com s’està desenvolupant el procés d’aprenentatge.
Algun breu exercici al llarg del curs. Valor: 10%.

- Avaluació final: té com a finalitat sintetitzar el desenvolupament assolit per l’alumne.
a) treball síntesi del curs amb un tema acordat amb el professor. Valor 75%.
b) una prova de contrast. Valor: 15%

S’inclourà un exercici d’autoavaluació.