Logo

Llicenciatura en Ciències religioses

Deixar ressonar el text en el context. Estudi del Medi Bíblic

  • Titulació: Llicenciatura en Ciències Religioses
  • Modalitat: Iscreb Presencial
  • Semestre: 1r | ECTS: 5 | Hores de classe setmanals: 3
  • Àrea: Biblia | Període lectiu: 2n semestre
  • Professorat: Dra. M. Claustre Solé i Auguets |

Justificació

El curs pretén ajudar a una més gran comprensió del text bíblic a partir de l’estudi de “l’entorn” que faci possible una aproximació a aquests llibres per a nosaltres llunyans en el temps i en la cultura. Després d’estudiar els aspectes geogràfics i l’aportació de l’arqueologia es durà a terme una relectura de la història d’Israel i les seves institucions analitzant llur implicació en l’elaboració dels textos bíblics. 

Requisits i orientacions prèvies

Coneixements bàsics de la Bíblia i de la Història d’Israel.

Competències:
 
·    Capacitat d’observació, reflexió, anàlisi  i síntesi.
·    Saber construir de manera ordenada i concisa un argument, saber-lo contrastar i defensar amb dades significatives.
·    Mostrar capacitat per a obtenir la informació adient, i saber manejar-la de manera sistemàtica i estructurada, emprar-la de manera crítica i, a partir d’aquí, aprendre a construir el propi coneixement  (en forma de treballs d’investigació, comentaris, recensions,etc…)
·         Conèixer el marc geogràfic, històric, polític i cultural en el si del qual es produeixen els diferents textos.
·         Descriure la interrelació dels diferents textos bíblics amb d’altres documents o fonts extrabíbliques.
·         Saber reconèixer els gèneres literaris presents en els diferents llibres.

Distingir entre els aspectes formals del text i el contingut del qual n’és portador.

Objectius
 
·    Desenvolupar en els estudiants la consciència de la importància i el valor de l’estudi del medi bíblic.
·    Donar a l’alumne un coneixement del marc geogràfic, històric, polític  i religiós en el si del qual van anar germinant els diferents textos.

Exercitar als alumnes en el procés d’interpretació dels llibres anomenats “històrics” de l’Antic Testament.

1.    Geografia i arqueologia bíbliques.
2.    Història i institucions del Poble bíblic:
a.     Com rellegir l’Antic Testament a partir de les darreres descobertes arqueològiques.
b.    Història, historiografia i ideologia a l’Antic Israel.
c.     La renaixença jueva
d.    L’època del segon temple

L’entorn del Nou Testament.

Metodologia:
 
A l’Aula:
§ S’emprarà la classe magistral per a la transmissió de continguts fonamentals així  com per a les síntesis: 25%
§ Visionat de documentals i material audiovisual: 10% 
§ Debats, presentació de treballs a la classe: 5%
Fora de l’aula:

Treball personal: 60%

Avaluació
 
Criteris d’avaluació:
• Es comprovarà la consecució dels objectius i estratègies mitjançant els exàmens, els treballs i en la comunicació personal amb l’alumne.
• Es tindrà en compte l’assistència, el diàleg i la participació en les activitats proposades.
• Es valorarà la redacció, la presentació i l’aportació personal especialment en els treballs i activitats.
• Es valorarà l’assistència a seminaris, conferències o activitats complementàries relacionades amb la matèria.
Tècniques d’avaluació:
• S’avaluaran les competències genèriques en els treballs personals, les exposicions i els debats (10 %).
• Les competències específiques s’avaluaran:
o mitjançant un examen escrit (55 %)
o l’exposició oral, els treballs i el diàleg en grup (35%)