Logo

Llicenciatura en Ciències religioses

Personatges de l'Evangeli de Joan

 • Titulació: Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual)
 • Modalitat: Iscreb Virtual
 • Semestre: 1r | ECTS: 5
 • Àrea: | Període lectiu:
 • Professorat: Dr. Antoni Pou i Muntaner |

Justificació

En les assignatures de llicenciatura de Bíblia és important que l’alumne aprengui a analitzar els textos bíblics a partir d’algunes metodologies previstes en el Document de la Pontifícia Comissió Bíblica La interpretació de la Bíblia en l’Església: entre aquestes hi ha la Crítica Narrativa i l’aproximació psicològica. Aquesta assignatura vol aprofundir en aquestes metodologies donant alguns principis teòrics i agafant com a tema d’aplicació la presentació d’alguns personatges de l’Evangeli de Joan. En aquest Evangeli és de cabdal importància el tema del testimoniatge: els personatges que apareixen en aqueixa obra van de l’oposició més radical, al seguiment d’amagat, o al testimoniatge obert i valent davant una societat hostil a la revelació de Jesús. Els personatges de l’Evangeli de Joan ens serveixen de mirall per adonar-nos de les nostres actituds envers Jesús i la seva obra salvadora.

Requisits i orientacions prèvies

 L’assignatura es concep com una mena de seminari en el qual l’agilitat en la participació als fòrums és fonamental.

COMPETÈNCIES
 • Aprofundir en els continguts propis del Batxillerat, àmbit Bíblia.
 • Formular criteris generals i específics en relació a temàtiques concretes de l’àmbit de Bíblia.
 • Contrastar i avaluar de forma continuada els coneixements adquirits en aquest àmbit com a fonament de la teologia.
 • Conèixer els mètodes i recursos d’investigació, aplicar-los a l’àmbit bíblic amb un nivell òptim de coneixement i us de les llengües bíbliques.
 • Identificar i investigar els factors/situacions actuals des de la perspectiva bíblica.
 • Demostrar capacitat d’escolta, respecte i diàleg, facilitant l’estudi i la comunicació.
 • Participar en les noves aportacions fetes en món bíblic.

OBJECTIUS

 1. Objectiu fonamental: Fer una aproximació a la comprensió i interpretació d’alguns textos de l’Evangeli de Joan a partir de la Crítica Narrativa i la teoria dels personatges.
 2. Conèixer i saber utilitzar els grans comentaris exegètics.
 3. Pràctica de l’anàlisi narrativa i psicològica.
 4. Descobrir la importància del context del lector de cara a la interpretació i introduir-se en l’estudi dels possibles efectes del text en el lector.

1. Introducció a la metodologia de l’anàlisi narrativa
2. Status quaestionis i problemàtica de la teoria dels personatges
3. Exemples d’anàlisi d’alguns personatges en el Quart Evangeli (El Deixeble que Jesús estimava, Pere, Judes, Joan Baptista, Maria Magdalena, Tomàs…)
4. Consideracions hermenéutiques i aplicacions pastorals

METODOLOGIA

Es combinarà un aprenentatge teòric bàsic sobre la Teoria dels Personatges i de les metodologies que s’utilitzaran, amb exercicis pràctics d’anàlisi dels textos.

Treball a l’aula:

 

 • Tutories per a les activitats, fòrums, debats: 17%
 • Consultes al professor: 2%
 • Jornades presencials: 1%

Treball fora de l’aula:

 • Lectura i estudi personal: 40%
 • Preparació de les activitats, wikis, fòrums, debats: 40%

AVALUACIÓ

 • A cada bloc es demanarà la presentació d’una activitat: 50% de la nota final
 • S’avaluaran també el seguiment de l’aula virtual, les presentacions de les activitats als terminis oportuns, participació a Fòrums...: 20% de la nota final
 • Hi haurà una activitat final en la qual es demanarà que l’alumne faci una anàlisi exegètica d’un text, que sàpiga relacionar els diversos mètodes, i arribar a una síntesi teològica conclusiva a partir dels materials de l’assignatura: 30% de la nota final.
 • Marguerat, D., - Bourquin, Y., Cómo leer los relatos bíblicos, Santander: Sal Terrae 2000.
 • Martín-Moreno, J.-M., Personajes del Cuarto Evangelio, Madrid: UPCO 2001.
 • Vignolo, R., Personaggi del Quarto Vangelo. Figure della fede in San Giovanni, Milano: Glossa 1994.