Logo

Llicenciatura en Ciències religioses

Literatura intertestamentària

  • Titulació: Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual)
  • Modalitat: Iscreb Virtual
  • Semestre: 1r | ECTS: 5
  • Àrea: Biblia | Període lectiu: 1r
  • Professorat: Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana |

Justificació

 

La literatura respon a una visió de la realitat, la seva forma i el seu contingut és divers perquè reflecteix part de l’experiència humana inserida en el moment històric i social.
 
La literatura Intertestamentària abraça un temps imprecís que va del 200 aC al 200dC, i es refereix a escrits jueus (o bé, amb interpolació/autoria cristiana segons l’època). Part d’aquesta literatura constitueix una de les fonts literàries dels escrits evangèlics sent un dels seus fonaments culturals. El marc històric i religiós és el del seu temps, i els matisos teològics són diversos tant en el judaisme com en el cristianisme.
 
La literatura Intertestamentària jueva té un context històric, socio-cultural i religiós que la influeix i es reflecteix en els textos. El seu contingut és divers en formes i gèneres literaris amb dependència i referència, més o menys explicita, dels textos bíblics.

 

Requisits i orientacions prèvies

  • L’assignatura s’ofereix als alumnes per blocs que, alhora, es divideixen en temes i en subapartats.
  • Cal estar al cas del Mapa/Programa de l’assignatura, de les indicacions que s’hi donen i dels comunicats que es publiquen al llarg del curs.

 

II. A Competències Específiques de la Llicenciatura
 
b). Ser capaç de seguir i interpretar críticament els darrers avanços en la teoria i en la pràctica.
e). Mostrar originalitat i creativitat respecte a l’ús de la seva disciplina
 
II.B Específiques del Màster en Teologia Bíblica
 
a). Aprofundir en els continguts propis del Batxillerat, àmbit Bíblia.
b). Formular criteris generals i específics en relació a temàtiques concretes de l’àmbit de Bíblia.
e). Identificar i investigar els factors/situacions actuals des de la perspectiva bíblica.
f). Demostrar capacitat d’escolta, respecte i diàleg, facilitant l’estudi i la comunicació.

 

 

L’objectiu fonamental de l’assignatura és fer una aproximació al context en el que va sorgir aquest tipus de literatura, descobrir-hi la temàtica teològica i el seu desenvolupament, alhora, entrar-hi en coneixement directe a través de la lectura i comprensió d’alguns textos.

 

 

 
·       Tema 1.a.: Introductori.
ü Enquadrament històric, social, religiós (teologia)
ü Hel·lenisme, judaisme, cristianisme
ü Literatura judeo-hel·lenística. La interpretació de l’Antic Testament
 
Tema 1.b.:
ü L’apocalíptica
 
·         Tema 2.: La LXX
ü Estat de la qüestió
ü La Carta d’Aristeas
 
·       Tema 3.: Qumran
ü Els manuscrits de la mar Morta. Descoberta
ü Essenis, terapeutes, comunitat de Qumran
ü La Regla de la Comunitat
ü Altres textos
 
·       Tema 4.: Flavi Josep i Filò d’Alexandria
ü Biografia i obra dels autors
ü Antiquitates Judaicae
ü De vita contemplativa
 
·       Tema 5.: Literatura jueva en la frontera del cristianisme
ü Literatura intertestamentaria i literatura rabínica
ü Targum, Midrash, Mishnà
ü Algunes obres:
- Els Testaments dels Dotze Patriarques
- El Testament de Job
- El llibre dels Jubileus
- L’Apocalipsi siríaca de Baruc
- Josep i Àsenet
- Vides dels profetes
- Vida grega d’Adam i Eva
- ...

 

 

·         L’eina de treball de l’assignatura són els Apunts i el material que s’ofereix en cada bloc i en la Bibliografia general.
·         L’alumne accedirà al contingut dels temes a través del treball personal/grup, la participació i consulta al fòrum. 
·         L’assignatura s’ofereix als alumnes per blocs.
·         La via ordinària de comunicació professora-alumne serà, preferentment, a través dels fòrum; els temes particulars es tracten via e-mail.

 

• Els exercicis són individuals o en grup; aquells que es poden fer en grup venen indicats.
• Els treballs es lliuren on s’indica segons bloc.
Els treballs “fora de temps” es lliuren a: "incidències" del bloc corresponent, mentre no es digui altra cosa; la seva qualificació es veurà afectada per aquesta circumstancia.
• Cal tenir present que en la nota final intervenen diversitat de factors, respon a l’apreciació qualitativa del procés de l’alumne al llarg del curs no solament a la mitja numèrica obtinguda.
• És convenient que es notifiqui a la professora de l’assignatura qualsevol incident per part de l’alumne (les situacions "extraordinàries" es resoldran particularment).
• Els FORUMS són “lloc” d’intercanvi de parer, lliurament d’exercicis i formulació de comentaris-preguntes. Cada Bloc té els seus fòrums i s’especifica la seva tipologia.
• L’alumne, per a poder ser AVALUAT ha de presentar tots els exercicis que es demanen amb la qualitat requerida en data que consta en el programa.
• Per la convocatòria de setembre, es notificarà convenientment a la pàgina de l’assignatura a fi de curs.

 

  • Paolo Sacchi, Historia del judaismo en la época del Segundo Templo, madrid: Ed. Trotta 2004.
  • Textos de literatura jueva intertestamentaria a treballar i material que s’ofereix al llarg del curs.