Logo

Llicenciatura en Ciències religioses

Daoisme, Confucianisme

  • Titulació: Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual)
  • Modalitat: Iscreb Virtual
  • Semestre: 2n | ECTS: 5
  • Àrea: | Període lectiu:
  • Professorat: Dr. Manel Ollé |

Justificació

 L’objectiu d’aquesta assignatura és familiaritzar l’alumne amb dues de les tradicions espirituals més rellevants de la Xina i molt influents a d’altres països de l’Est asiàtic, el confucianisme i el daoisme. Es tractaran les principals fonts textuals, doctrines i pràctiques religioses d’ambdues tradicions, així com els seus desenvolupaments més recents. Partint de l’estudi de les idees i creences fonamentals confucianes i daoistes, també s’examinarà la seva pervivència en el món actual i les seves possibles aportacions al diàleg interreligiós i intercultural.

Requisits i orientacions prèvies

 És recomanable (no obligatori) el coneixement de la llengua anglesa o francesa per tal de garantir l’accés a una bibliografia recomanada més àmplia.

 • Comunicació escrita: Capacitat de relacionar-se eficaçment a través de l’expressió clara mitjançant l’escriptura
• Pensament crític: Capacitat d’interrogar-se sobre les coses i pels fonaments
• Pensament analític: Manera de pensar que ens permet discriminar entre els diferents aspectes d’una determinada realitat
• Diversitat i interculturalitat: Comprensió i acceptació de la diversitat social i cultural com un element enriquidor per a la pròpia existència
• Orientació a la qualitat: Recerca de l’excel•lència en l’activitat acadèmica, orientada a resultats i centrada en la millora contínua
• Resolució de problemas: Capacitat d’identificar, analitzar i definir els elements significatius d’un problema per tal de resoldre’l amb criteri i efectivitat

 1. L’estudiant serà capaç de conèixer les tradicions espirituals confuciana i daoista. Assolir una bona comprensió de les principals idees originades a la Xina antiga, els seus desenvolupaments posteriors i reconèixer la seva influència en les cultures i les societats asiàtiques actuals.
2. L’estudiant podrà situar els pensadors en el seu temps, conèixer les seves principals obres, el seu pensament i la seva significació en la història de la filosofia i l’espiritualitat.
3. L’estudiant serà capaç de comprendre la formació i el dinamisme dels conceptes bàsics de la filosofia i les religions asiàtiques per tal d’apropar-se a aquestes cultures des dels seus propis termes.
4. L’estudiant es familiartizarà amb els clàssics confucians i daoistes proposats, aprendrà a interpretar-los acuradament i a aprofundir en les qüestions cabdals que s'esmenten així com a relacionar les diferents posicions filosòfiques, els problemes i les necessitats a què responen.
5. L’estudiant serà capaç de reconèixer els trets principals de les pràctiques de les dues tradicions: ritus, culte, espai i temps sagrat, moral, models de santedat, concepció de la vida i la mort, etc.

 Unitat 1. Introducció. Idees, creences i pràctiques religioses a la Xina.
Unitat 2. La religió a la Xina antiga.
Unitat 3. Confuci: vida i doctrina. L’ensenyament de Confuci i el seu llegat: l’escola dels lletrats.
Unitat 4. Dues interpretacions de la doctrina confuciana: Menci i Xunzi. L’adaptació de la via confuciana a Corea, Japó i Vietnam. El neoconfucianisme.
Unitat 5. L’actualitat del confucianisme. L’espiritualitat confuciana davant els nous reptes: el diàleg interreligiós, el feminisme i l’ecologisme.
Unitat 6. El daoisme. Orígens, escriptures, doctrines.
Unitat 7. Pràctiques religioses, culte i rituals daoistes.
Unitat 8. Transformacions del daoisme.

 
A l’aula virtual:
-Presentació dels continguts (docent): 10%
-Participació en els fòrums de discussió (docent i alumnes): 15%
-Aclariments, correcció dels treballs, elaboració de materials complementaris (docent): 55%
-Tutories (docent 10% i alumnes 5%)

Fora de l’aula virtual:
-Lectura i estudi de les unitats de contingut teòric: 25%
-Lectura dels textos: lectures obligatòries i bibliografia secundària recomanada: 25%
-Preparació dels treballs: 25%
-Participació a les jornades presencials: 5%

 -Dos comentaris de text (20%, 20%): Lunyu (o Analectes) de CONFUCI i Daodejing de LAOZI (UNITATS 3 I 6).
-Dos treballs tipus assaig de tema lliure (20%, 20%): el confucianisme en el món actual i la recepció del daoisme (en l’art, medecina, tècniques psicofísiques i meditació, pensament, diàleg interreligiós, etc.), UNITATS 5 I 8.
-Participació en els fòrums (5%, 5%): discussió sobre conceptes bàsics de les UNITATS 4 I 7.
-Proves d’autoavaluació (5%, 5%): test sobre les UNITATS 1 I 2.

§          Lectures obligatòries: es proporcionarà un dossier digital amb fragments de les fonts textuals principals, així com articles o capítols de llibre de bibliografia secundària.
§          Lectures recomanades: bibliografia complementària i llocs web especialitzats per tal d’aprofundir en els continguts tot consultant biblioteques i/o Internet.
§          Materials complementaris: imatges, taules, cronologies, mapes, etc. (es mostraran a l’aula)
§          Bibliografia bàsica de consulta:
-Adler, Joseph, Religiones chinas. Madrid: Akal, 2005

-Bauer, Wolfgang, Historia de la filosofía china. Confucianismo, Taoísmo, Budismo.