Logo

Diploma d’Especialista Universitari en Mitologia i Simbologia

Treball de fi de Diploma

*Professor en català - **Professor en castellà

Justificació

El treball de fi de diploma és un treball final a partir d’un aspecte abordat en alguna assignatura. L’important és que es vegi que l’alumne ha adquirit una metodologia de treball i que a partir d’aquesta pugui extreure les seves pròpies conclusions.

Requisits i orientacions prèvies

  • Aprofundir una temàtica específica de la titulació
  • Aplicar una metodologia específica d’anàlisi i interpretació dels mites i símbols
  • Elaborar una exposició del treball realitzat clara, rigorosa, coherent i personal

El treball de fi de Diploma ha de versar sobre algun aspecte relacionat amb les matèries de la titulació. Cal que sigui un tema concret, ben definit, per tal que es pugui treballar amb una bibliografia acotada, exposar en unes 25 pàgines i de forma que es pugui copsar bé l’aplicació que hom fa del mètode escollit.