Logo

Batxillerat en Ciències Religioses

Litúrgia

 • Titulació: Batxillerat en Ciències Religioses
 • Modalitat: Iscreb Presencial
 • Curs: 3er | Semestre: 2n | ECTS: 2 | Hores de classe setmanals: 1
 • Àrea: Filosofia-Teologia | Període lectiu: 2n semestre
 • Professorat: Dr. Joan Torra i Bitlloch* |
*Professor en català - **Professor en castellà

Justificació

La Litúrgia forma part de la Teologia, sobretot en el seu aspecte celebratiu de la fe cristiana ja que celebra la presència del Senyor Jesús en la seva Església. El concili Vaticà II la definí com a “fons et culmen”. Així, la litúrgia és el cim vers el qual tendeix l’acció de l’Església i la font d’on brolla la seva força. Cal, doncs, que els alumnes tinguin una visió teològica i sacramental de la litúrgia i no l'antiga visió rubricista de la mateixa.

Requisits i orientacions prèvies

Cal haver cursat la Teologia fonamental i la Metodologia teològica.
 
Es recomana cursar simultàniament les assignatures de Litúrgia i Sagraments.
Competències generals:
 1. Coneixement del “fet religiós” i el “fet cristià” com a possibilitat d’opció de vida en els diversos nivells i àmbits de l’existència. Espiritualitat que se’n desprèn.
 2. Capacitat per relacionar i transferir els coneixements teòrics a situacions pràctiques.
 3. Fonamentació de la pròpia experiència de fe i la seva incidència en la realitat.
 4. Assumir valors, actituds i sensibilitats d’acord amb el missatge cristià.
 5. Sensibilitat envers la diversitat d’opinions, pràctiques i estils de vida.
 
Competències específiques:

 

 1. Coneixement crític, rigorós, actualitzat i contextualitzat de les categories teològiques fonamentals del missatge cristià.
 2. Capacitat de posar en diàleg, qüestionar i il·luminar la pròpia experiència de fe amb el contingut fonamental de la teologia cristiana.
Objectius generals de l’assignatura
 1. Analitzar les dimensions bàsiques del misteri del culte cristià.
 2. Comprendre el concepte de litúrgia com a celebració del Misteri de Déu en Jesucrist en el temps i la història.
 3. Conèixer els diversos cicles litúrgics, des de el punt de vista històric, teològic i pastoral.
 4. Saber també els grans trets de la història de la litúrgia fins el Concili Vaticà II.
 5. Presentar la riquesa del conjunt de la litúrgia cristiana: els sagraments, els sagramentals, els temps litúrgics, la litúrgia de les hores.

 

I.  LITÚRGIA FONAMENTAL

 

1.   La litúrgia en la vida de l’Església.

1.1.              Una reflexió prèvia: els conceptes litúrgia, pastoral i vida cristiana

1.2.              Missió de Jesús; missió de l’Església

1.3.              La litúrgia celebra el Misteri Pasqual de Jesucrist

1.4.               Presentació i estudi de la Sacrasanctum Concilium

 

2.   Breu història de la litúrgia.

2.1.              El concepte “litúrgia” en la història

2.2.              El moviment litúrgic anterior al Vaticà II

2.3.              El Concili Vaticà II

 

3.   La litúrgia, avui

3.1.              La situació de la litúrgia en la globalitat de la missió de l’Església

3.2.              L’Evangelii Nuntiandi i el seu influx en el Concili Prov. Tarraconense

3.3.              La litúrgia en el Concili Provincial Tarraconense: la qualitat

4.   Sobre la parròquia: Directoris de la Parròquia i de l’Arxiprestat

5.   El Misteri a la Litúrgia.

 

II.  LITÚRGIA ESPECIAL

 

1.   Les realitats fonamentals de la litúrgia

1.1.              Quines són les realitats fonamentals de la litúrgia

1.2.              L’assemblea

1.3.              La pregària

1.4.              Els signes en la celebració

1.5.              On s’ha de celebrar? Els llocs de la celebració

 

2.   La celebració dels sagraments. Els sagramentals.

3.   La santificació del temps: l’any litúrgic.

4.   La Litúrgia de les Hores.

 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge
 

A l’ aula:  20 hores (40%)

 1. Exposició del professor,  15 hores (30 %)
 2. Diàleg, debat, comentari de textos,  3 hores (6%)
 3. Exàmens,  2 hores (4%)

 

Treball personal de l’ alumne: 30 hores (60%)

 1. Estudi personal, 15 hores   (30%)
 2. Preparació de treballs i exercicis, 9 hores (18%)
 3. Preparació d’ exàmens, 6 hores (12%)

1.   Assistència i participació a l’ aula:  15%

2.   Lectura i comentari de textos eclesiològics:  40%

3.   Examen sobre la litúrgia especial:  45%

José ALDAZABAL, Vocabulario básico de liturgia (Biblioteca Litúrgica 3), Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica 1994.

Matias             AUGÉ, Liturgia. Historia, celebración, teología, espiritualidad (Biblioteca Litúrgica 4), Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica 1995.

José Manuel BERNAL, Celebrar un reto apasionante. Bases para una comprensión de la liturgia, Salamanca-Madrid: Edibesa 2000.

Dionisio BOROBIO (ed.), La celebración de la Iglesia, I. Liturgia y sacramentología fundamental (Lux Mundi 57), Salamanca: Sígueme 1995; II. Sacramentos, (Lux Mundi 58), 1999; III. Ritmos y tiempos de celebración (Lux Mundi 59), 2000.

Jean CARBON, Litúrgia fonamental. Misteri-Celebració-Vida, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2000.

Julian LÓPEZ MARTÍN, La liturgia de la Iglesia («Sapientia Fidei» 20), Madrid: BAC 22009.

—, La Liturgia de las Horas: la oración del pueblo cristiano (Dossiers CPL 144), Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica 2018.

«Ordenament General de la Litúrgia de les Hores», Litúrgia de les Hores, vol. I, Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica 2016, pp. XXIV-XCVIII.

Walter KASPER, La liturgia de la Iglesia (Presencia Teológica 228), Santander: Sal Terrae 2015.

Jaume FONTBONA – Joan TORRA (ed.), Les introduccions dels rituals (Dossiers CPL 141), Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica 2016.

José A. GOÑI, Els ministres extraordinaris de la comunió (Dossiers CPL 142), Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica 2017.

AA.VV, Què és l’any litúrgic (Dossiers CPL 143), Litúrgia Bàsica 1, Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica 2017.

AA.VV, Sagraments per a la vida (Dossiers CPL 145), Litúrgia Bàsica 2, Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica 2018.

AA.VV, Comprendre la missa (Dossiers CPL 146), Litúrgia Bàsica 3, Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica 2018.

AA.VV, Ministeris (Dossiers CPL 147), Litúrgia Bàsica 4, Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica 2018.

AA.VV,            Litúrgia, pregària, espai i vida (Dossiers CPL 148), Litúrgia Bàsica 5, Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica 2018.

Bernardino FERREIRA DA COSTA, Espacio celebrativo (Dossiers CPL 150), Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica 2018.

 

 Enzo BIANCHI – Goffredo BOSELLI, El Evangelio celebrado (Dossiers CPL 151), Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica 2018.