Logo

Batxillerat en Ciències Religioses

Teologia Pastoral

  • Titulació: Batxillerat en Ciències Religioses (virtual)
  • Modalitat: Iscreb Virtual
  • Semestre: 1r | ECTS: 4
  • Àrea: Teologia | Període lectiu: 1r semestre
  • Professorat: Llic.Josep Teixidó i Cuenca |

Justificació

 El tractat de Teologia pastoral estudia el pas del “Misteri” de l’Església al “Misteri” de l’Església en acció. Aplica la teologia a la praxi i subministra les qüestions vitals a la teologia.

Requisits i orientacions prèvies

 Situada al final del Batxillerat, tanca el cercle hermenèutic de la teologia, ratificant la validesa dels conceptes teològics per a construir la comunitat cristiana i evangelitzar.

 1. Coneixement del “fet religiós” i el “fet cristià” com a possibilitat d’opció de vida en els diversos nivells i àmbits de l’existència. Espiritualitat que se’n desprèn.
2. Consciència de la complexitat del missatge cristià dins la diversitat del marc cultural/social/teològic actual.
3. Fonamentació de la pròpia experiència de fe i la seva incidència en la realitat.
4. Saber percebre, pensar, jutjar, triar i actuar a favor dels drets de les persones assumint els deures del propi compromís.
5. Coneixement crític, rigorós, actualitzat i contextualitzat de les categories teològiques fonamentals del missatge cristià.
6. Comprensió de l’articulació sistemàtica de les categories teològiques en el tot raonablement coherent del missatge cristià.
7. Capacitat de posar en diàleg, qüestionar i il•luminar la pròpia experiència de fe amb el contingut fonamental de la teologia cristiana.

 1. Oferir una reflexió sistemàtica sobre l’Església en acció.
I partint dels reptes i signes d’esperança de la realitat:
2. Elaborar els criteris teològics fonamentals de l’acció.
3. Analitzar la teologia pastoral especial.
4. Mostrar exemples de teologia pastoral aplicada.

 1. Metodologia d’anàlisi de la conjuntura present
2. Definició i divisió del tractat
3. Relació teologia especulativa i pràctica
4. Teologia pastoral fonamental
5. Teologia pastoral especial
6. Dinamisme direccional de l’acció pastoral
7. La gestió participativa de la comunitat
8. Teologia pastoral aplicada

 - Participació a l’aula virtual, consultes al professor: 10%
- Trobades presencials: 5%

- Estudi personal de l’alumne: 50%
- Elaboració de les activitats proposades: 35%

 Criteris d’avaluació:
1. Valoració de la capacitat d’observar a nivell teològic
2. Valoració de la capacitat de discernir
3. Valoració de la capacitat d’aplicar la teoria a la pràctica
Tècniques d’avaluació:
1. Elaboració de quatre exercicis per reflexionar sobre els continguts de la matèria: 80%
2. Treball d’aplicació de la lectura creient de la realitat aplicat a una situació concreta 20%

 Francesc,Exhortació Apostòlica “Evangelii Gaudium”

Concili Vaticà II: Gaudium et Spes, Ad Gentes.
Concili Provincial Tarraconense, 1-47
 
Prat, R.: Compartir la joia de la fe. Propostes per a una teologia pastoral, Barcelona: Herder 1985. (Traducció castellana: “Tratado de teología pastoral. Compartir la alegría de la fe”, Salamanca: Secretariado Trinitario 2005 (3a edició revisada i ampliada).
 
Llibres de consulta
Gregori el Gran, Regla Pastoral, Proa, Barcelona, 1991
Martínez, Felicísimo: Al servicio de la fe. La misión de la Iglesia en tiempos de crisis, Madrid: San Pablo 2012.
Floristan, Casiano, La Iglesia comunidad de creyentes, Salamanca: Sígueme 1999.
Floristan, Casiano i altres, Conceptos fundamentales de pastoral, Madrid: Cristiandad 1983.