Logo

Batxillerat en Ciències Religioses

Dret Canònic

  • Titulació: Batxillerat en Ciències Religioses (virtual)
  • Modalitat: Iscreb Virtual
  • Semestre: 1r | ECTS: 4
  • Àrea: | Període lectiu: 1r semestre
  • Professorat: Dr. Eulogi Broto i Alonso |

Justificació

El dret canònic, que no es limita al Codi de Dret Canònic, regula les relacions jurídiques i els drets i deures dels fidels dins l’Església Catòlica com a comunitat de persones amb una estructura i unes finalitats. La justícia, amb la caritat, són dos dels aspectes més destacats del propi missatge cristià, i fonamenten en bona part l’acció social de l’Església en aquest món. Per tant, l’Església no pot prescindir de l’aplicació interna de les regulacions i garanties que ha desenvolupat durant els segles, basades en el missatge diví, i que es troben reflectides en el seu dret, única forma humana d’intentar assolir la justícia dins aquesta comunitat. El dret canònic és primordialment un conjunt d’eines nascudes per prevenir conflictes dins la societat eclesial, tot esperant l’enteniment i la lliure acceptació de les normes per part dels fidels, sent les funcions disciplinàries i judicials, última opció; i sempre basades en la finalitat essencial de tot el missatge cristià: “la salvació de tots i cadascú”, el –salus animarum-. És obligació de fidels i pastors conèixer i respectar el dret canònic.

Requisits i orientacions prèvies

 Sense requisits previs obligatoris, si bé es recomana cursar conjuntament: Historia de l’Església I i Sagraments.

COMPETÈNCIES

 1. Capacitat d’anàlisi i síntesi, juntament amb capacitat critica respecte d’un objecte d’estudi determinat, i davant els esdeveniments i processos actuals
2. Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica i adquirir els coneixements bàsics de les professions lletrades en l’Església.
3. Comunicació oral i escrita amb capacitat per a comunicar-se amb experts d’altres àrees
4. Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat amb habilitat per treballar en un context internacional.
5. Coneixement i comprensió de la història jurídica de l’Església en el context de la història universal.
6. Aproximació als trets bàsics del mètode jurídic.
7. Capacitat per connectar els coneixements adquirits amb altres àrees de coneixement

OBJECTIUS 

Disciplina separada i independent de la teologia, el dret canònic és un cos jurídic complert que influencia tots els aspectes de la vida de l’Església actual. És, per tant, obligació de tot fidel conèixer, respectar i aplicar el dret canònic; pel que des d’un punt de vista eminentment pràctic, com a objectiu general, buscarem familiaritzar l’alumne amb les normes i les problemàtiques vigents i destil•lar la correcta forma jurídica canònica de solucionar-les, i concretament:
1. Presentar la importància que ha tingut el dret canònic a nivell històric com a base del dret comú europeu en la formació de les nostres arrels culturals i jurídiques.
2. Aconseguir que l’alumne es familiaritzi amb la utilització i la terminologia de les normes i fonts del dret canòniques, tant universals com particulars, vigents i històriques.
3. Aconseguir evidenciar que, malgrat estar completament regulada, els batejats formen part d’una societat lliure, plural i oberta on cada fidel té el seu paper segons els ensenyaments del Concili Vaticà II.
4. Assumir els principis informadors de la nostra assignatura i el mètode jurídic canònic, de manera que els puguem aplicar a qualsevol aspecte de la vida de l’Església.
5. Conèixer els drets, i alhora les obligacions, dels fidels catòlics i els mitjans per a exercir-los efectivament; i potenciar la idea de comunió referida a les relacions jurídiques.
6. Conèixer a fons l’estructura de l’Església i les relacions jurídiques internes entre els seus organismes i els seus membres.
7. Conèixer, identificar i qualificar els problemes més candents del dret canònic vigent tot plantejant solucions jurídiques, valorant que el dret és una ciència oberta i en evolució.
8. Valorar l’ordenament jurídic de l’Església com un tot conjuntat, a interpretar segons les indicacions del magisteri i en plena comunió.
9. Conèixer a fons la regulació matrimonial de l’Església Catòlica i el seu valor sacramental i contractual.
10. Valorar l’assoliment que suposa viure en un territori on l’Església i l’Estat estan separats i on impera la llibertat religiosa i de consciència.

1. Fonts i història del dret canònic.
2. Fonaments i normes generals del dret canònic.
3. Dret de persones a l’Església i drets i deures dels fidels dins l’Església.
El paper dels laics.
4. Dret Públic de l’Església, general i especial.
Església Universal i Esglésies Particulars.
Autoritat Suprema i Autoritat diocesana.
La funció de regir.
5. La funció d’ensenyar, i la presència social de l’Església.
6. Teologia del dret canònic, dret sacramental i normes litúrgiques.
7. Béns temporals de l’Església.
8. Dret Penal canònic.
9. Dret matrimonial i dret processal canònic.
10. Dret Particular i Dret Oriental.

METODOLOGIA

Els temes estan dividits en capítols amb un text d’apunts d'extensió diferent, així com la lectura dels textos legals, bàsicament els diversos apartats del Codi de dret Canònic. Cal que els/les alumnes segueixin el Codi de Dret Canònic, alhora que llegeixen els texts presentats en cada unitat.
Les "Activitats-Exercicis" s'han de procurar fer en el moment que es demana, ja que estan estretament vinculats al que s’estudia i formen part dels progressius coneixements de conjunt que un cop assimilats permetran arribar a la reflexió jurídica que es pretén. Aquestes activitats es trametran al professor un cop acabades perquè pugui corregir-les i enviar la correcció, el corresponent comentari personalitzat i la nota de cada exercici, dins la setmana següent a la recepció del mateix.
El compliment de la temporització és fonamental, tant per part d’alumne, com per part del professor pel bon seguiment i aprofitament de l’assignatura. Per tant, l’avaluació a l’assignatura depèn del correcte seguiment de la temporització.
Passat un mes de l’inici del curs, quan ja s’hagin llegit part dels materials i tinguin una base per dialogar, opinar i aprofundir, a partir de la primera setmana de novembre s’activarà el “xat setmanal canònic” per a que els alumnes puguin consultar on-line i en temps real tots els seus dubtes dels temes i dels exercicis. Aquesta eina que s’ha demostrat de força utilitat pedagògica, tindrà una duració d’una hora quinzenal, i es produirà els dimecres de 21.45 a 22.45 hores. La participació es valorarà a efectes de qualificació final.

AVALUACIÓ

Exercicis-Activitats
Les Activitats giraran entorn un tema concret candent extret de cadascun dels temes del programa. Al llarg del curs, el professor enviarà notes explicatives dels temes i dels exercicis que seran corregits individualment a cada alumne. Els exercicis seran d’una temporització quinzenal a partir de la segona quinzena d’octubre.
El nombre total d'activitats proposades que s'avaluaran és de deu, i intenten recollir la majoria dels problemes candents i oberts del dret canònic vigent, mentre conviden a la reflexió jurídica seguint el contingut de les normes canòniques.
L'alumne/a, ha de presentar 8 exercicis dels 10 plantejats.
Per a la qualificació final: Computaran les sis millors notes obtingudes (60%, un 10% cada exercici dels computats).
El seguiment i participació en el xat suposarà el 20% de l’avaluació final, i el 20% restant correspondrà a les lectures dels materials i l’estudi personal de l’alumne segons el seguiment fet amb el professor per tots els mitjans pedagògics, fòrum, email i trobades presencials.

 -          Codi de dret canònic; edició catalana a cura d' Eduard Bajet, Bernabé Dalmau i Oriol Oleart, Montserrat, Barcelona : Abadia de Montserrat, 1983, 582 p.

-          www.vatican.va
Conté els documents de les Constitucions Apostòliques ordenades cronològicament pels Pontífecs que les van donar.
 
En castellà:
-          Código de derecho canónico; edición bilingüe y anotada a cargo del Instituto Martín de Azpilcueta, 7a ed., Pamplona: EUNSA, 2007, 1576 p.
-          Código de derecho canónico; edición bilingüe comentada por los profesores de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca; colaboradores: Juan Luis Acebal ... [et al.], (Minor; 442), Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos  2005, 943 p.
-          Código de derecho canónico: edición bilingüe, fuentes y comentarios de todos los cánones; Antonio Benlloch Poveda, dir., 5a ed , EDICEP, 2008, 822 p. NO actualizado.
 
 
Comentaris: Comentario exegético al código de derecho canónico, Navarra: Eunsa Baranain, Universidad de Navarra. Instituto Martin de Azpilcueta, 3a. Ed. 2002
 
Manuals:
- José Tomás Martín de Agar y Valverde, (aut.), Introducción al Derecho Canónico, Madrid: Editorial Tecnos, 2ª ed., 1ª imp.(06/2014), 248 páginas; ISBN: 8430962077 ISBN-13: 9788430962075.
- Teodoro Bahíllo Ruiz, (aut.), Derecho canónico. I: El derecho del Pueblo de Dios, (Sapientia fidei, 32, 2 vols.) Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1ª ed., 1ª imp.(09/2006) 510 páginas; ISBN: 8479148470 ISBN-13: 9788479148478.
- Federico Rafael Aznar Gil, (aut.), Derecho canónico. II: El derecho en la misión de la Iglesia, (Sapientia fidei, 33, 2 vols.) Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1ª ed., 1ª imp.(09/2006), 440 páginas; ISBN: 8479148489 ISBN-13: 9788479148485.
- Sánchez-Girón, José Luis,El Código de Derecho canónico de 1983, balance y perspectivas a los 30 años de su promulgación, (Biblioteca Comillas. Derecho Canónico) Madrid: Universidad Pontificia de Comillas , 2014, ISBN: 9788484685265.
- Bueno Salinas, Santiago, Dret canònic: universal i particular de Catalunya, Madrid-Barcelona: Marcial Pons, 1999, 466 p.