Logo

Batxillerat en Ciències Religioses

Escatologia

*Professor en català - **Professor en castellà

Justificació

 L’escatologia és un dels vèrtex de la teologia sistemàtica. Orientada al tractament doctrinal de les coses finals (ta eschata) resta però lluny de constituir-se en un mer tractat sobre la “física” de les postrimeries, incloent els temps presents reflexiona sobre la nostra esperança en la consumació final i en la plena realització de l’ésser humà - com a realitat unitària - i del món sencer en Déu.

Requisits i orientacions prèvies

 - Saber analitzar i sintetitzar informacions orals i escrites en diferents suports
- Saber resumir i esquematitzar
- Saber relacionar i reflexionar
- Saber organitzar i planificar racionalment l’estudi
- Saber demostrar a nivell oral i escrit de manera racional, comprensible i sistemàtica els
coneixements apresos a partir de diferents fonts.

 - Comunicació escrita: capacitat de saber relacionar-se eficaçment a través de l’expressió clara mitjançant l’escriptura
- Comunicació oral: capacitat d’assolir la comprensió i adhesió dels altres en la transmissió d’idees, coneixements i sentiments
- Pensament crític: capacitat d’interrogar-se sobre les coses i pels fonaments
- Pensament analític: Manera de pensar que ens permet discriminar entre els diferents aspectes d’una determinada realitat
- Pensament sistèmic: capacitat de comprendre i afrontar la realitat mitjançant patrons totals o sistemes
- Diversitat i interculturalitat: comprensió i acceptació de la diversitat social i cultural com un element enriquidor per a la pròpia existència
- Orientació a la qualitat: Recerca de l’excel•lència en l’activitat acadèmica, orientada a resultats i centrada en la millora contínua
- Resolució de problemes: capacitat d’identificar, analitzar i definir els elements significatius d’un problema per tal de resoldre’l amb criteri i efectivitat

 - Concebre i comprendre Jesucrist com la nostra Pasqua
- Sistematitzar les diferents concepcions del temps i de la història en relació a l’escatologia
-Comprendre l’ésser humà com una realitat unitària oberta Déu i capaç de transcendència
- Entendre l’evolució de l’escatologia en el totum de la Sagrada Escriptura
- Diferenciar escatologia crística d’utopia humana
- Saber sistematitzar la reflexió escatològica
- Conèixer les principals fonts bibliogràfiques escatològiques
- Definir el lloc teològic del teòleg, del magisteri i de la tradició en la recerca escatològica
- Elaborar una síntesis teològica crítica i actualitzadora de l’escatologia
- Aprendre els criteris adients per tal de poder connectar l’escatologia amb la resta dels tractats teològics.

 Unitat 1: Introducció a l’escatologia
Unitat 2: Escatologia individual a l’Antic Testament
Unitat 3: Escatologia del Nou Testament
Unitat 4: Escatologia i història
Unitat 5: Parusia, judici final i resurrecció dels morts
Unitat 6: Antropologia i teologia de la mort
Unitat 7: El cel, l’infern i la purificació postmortal

 1. Tasques d’interacció i comunicació a l’aula virtual

- Participació en seminaris tutoritzats: 10%
- Consultes al professor: 2%

2. Participació a les trobades presencials: 5%

3. Hores d’estudi i de treball de l’alumnat

-Lectura comprensiva de les unitats didàctiques: 35%
- Lectura de textos: 13%
- Lectura i anàlisi de materials didàctics en diferents formats: 10%
- Realització d’exercicis: 25%

 - Realització dels exercicis continguts en les unitats didàctiques: 80%
- Participació activa i creativa als fòrums de l’aula 20%

 - Kehl, Medard, Y después del fin ¿qué? Del fin del mundo, la consumación, la reencarnación y la resurrección, Bilbao: Desclée, 2003.

 
- Ratzinger, Joseph, Escatología. Barcelona: Herder, 1980.
 
- Ruiz de la Peña, Juan Luis, El último sentido. Una introducción a la escatologia, Madrid: Marova, 1980.